Pamokslai

Šaukiu visus karius!

Bobby Conner
2013 November 26 d.

Kariai!

Dievo Šventoji Dvasia kviečia savo tautą! Karalių Karalius šaukia karius užimti savo vietą, kad prisijungtų prie pergalingos, džiugios tikinčiųjų grupės, garsėjančios kaip nugalėtojai, prie tų, kurie tvirtai stovi už Karalių Jėzų ir visoje žemėje skleidžia Jo šlovę ir meilę.

Kaip mūsų didžio Karaliaus pasekėjai, kiekvienas iš mūsų esame Dievo Dvasios pašaukti, kad taptume galingais Dievo kariais. Kas yra karys? Tas, kuris patyrė daug mūšių ir nugalėjo kiekvieną priešą. Tas, kuris nuolatos laimi! Karys nėra eilinis. Kariai demonstruoja kilnumą ir garbę, drąsą ir narsą bei, visų pirma, radikalią (beatodairišką) ištikimybę savo Lyderiui. Kariai pasirengę mirti už savo Karalių!

Jūs galite manęs paklausti: ar tas galingas karys tai aš? Taip, tu! Bet ar tai įmanoma? Taip, įmanoma! Ar tai yra už jūsų sugebėjimų ribų? Absoliučiai!

Kristus yra mūsų Karys Nugalėtojas

Mūsų, kaip Dievo karių, identitetas įmanomas tik dėl to, kad mes patys esame mirę sau ir pasauliui! Mes esame nukryžiuoti kartu su Kristumi. Mes daugiau nebegyvename sau: mūsų gyvenimas buvo išpirktas Jo Krauju Golgotoje. Kristus dabar gyvena kaip Dievo Karys mumyse ir per mus!

„Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20).

Mes, gyvendami šiais pavojingais, tamsiais laikais, galime būti bebaimiai žmonės, nes mumyse ir per mus gyvenantis Kristus jau yra nugalėjęs pasaulį.

„Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti įstatymą, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę, ir tau visuomet seksis, kur tik eisi“ (Joz 1, 7)

Mes turime išpažinti Kristaus pergalę ir skelbti ją. Jis yra galingas Liūtas iš Judo giminės! Jis yra karalių Karalius! Prisiminkit Jo pažadą: „nes Tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje“ (1 Jn 4, 4). Apaštalas Paulius mums primena, kad dabar mes Kristuje ir per Kristų esame daugiau negu nugalėtojai (Rom 8, 37).

Mūsų vidinis tikėjimas šia brangia Kristaus tiesa mums suteikia teisę drąsiai stovėti visų akivaizdoje be baimės visose sunkiose aplinkybėse, būti tikriems, kad Viešpats yra drauge su mumis, nepaisant to, kokie asmeniški praradimai grėstų šeimai, kokie nusivylimai, ligos arba neturtas grėstų mūsų pačių ar mūsų artimųjų gyvenimui, arba grėstų tiems, kurie eina su mumis ta pačia kryptimi. Mes esame pašaukti, kiekviename žingsnyje nugalint savo priešus, visur skleisti Jo Meilės Karalystę!

Kariai, stovėkite Žodyje

Kaip mes leidžiame Karaliui Jėzui Kristui nugalėti priešą kasdienėse kovose? Tai labai paprasta! Kaip Jo kariai mes paprasčiausiai nusprendėme nežiūrėti į matomus dalykus, bet keisti savo širdis ir protus, žiūrint į nematomą Viešpaties Jėzaus Kristaus realybę, kur Dievo Žodis ir Dievo Dvasia veikia ir teikia gyvybę. Mūsų Karaliaus Kristaus dėka, mūsų negalima sustabdyti ir įveikti. Jis pažadėjo:

„Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas. Tai yra Viešpaties tarnų paveldėjimas ir jų teisumas yra iš manęs, - sako Viešpats“ (Iz 54, 17).

Nėra ligos, nei depresijos, nei sumaišties, nei baimės ir nėra nepritekliaus!

Jeigu visa taip ir yra, jūs galite stebėtis ir galvoti: kodėl dauguma tikinčiųjų nejaučia, kad jie yra pergalingi kariai? Priežastis yra aiški: tai klaidingi mūsų pačių minčių, emocijų ir požiūrio į realybę keliai. Jeigu mes kreipsime dėmesį į juos, savo kūne ir sieloje kovosime su priešu ne Dievo Dvasia ir Žodžiu ir dėl to patirsime pralaimėjimą. Mes turime vaikščioti tikėjimo keliais, stovėdami Jo Žodyje ir vedami Jo Dvasios bei laukdami Viešpaties, kad išsipildytų Jo pažadai. Pakelkite akis į Jėzų, šaukitės Jo vardo, stovėkite Jo Žodyje ir bus laimėtas kiekvienas mūšis!

Kariai negyvena sau

Tai reiškia, jog mes (numarindami savo kūnišką valią, kūnišką protą ir natūralias emocijas)  visiškai atiduodame savo gyvenimus ir sielas, kad gyventume pagal Jo Dvasią bei Žodį – tai yra privalomas kelias ir tikroji mokinystės kaina: kiekvienas iš mūsų privalo mirti sau ir gyventi dėl Kristaus. Mes turime vadovautis Jo Dvasia ir Žodžiu atnaujindami savo protus, atsisakydami savęs ir paskelbdami Jo tiesas aukščiau mūsų pačių ir mūsų aplinkybių: „Silpnas tesako: Aš stiprus“ (Joel 3, 10). Psalmėse mes girdime galingos pergalės žodžius:

„Karaliaus priešų širdis perverta Jo strėlės, nuo jų krinta tautos“ (Ps 45, 5) *.

Viešpats ragina mus neduoti vietos baimei, abejonėms ir netikėjimui, bet vaikščioti teisumo, ramybės ir džiaugsmo keliais. Mes visi esame pašaukti, kad nuolat džiaugtumės ir būtume drąsūs kaip liūtai (Pat 28, 1).

Žinoma, tai yra Dievo malonės pašaukimas. Mes patys savęs negalime pakeisti, tačiau turime pasikliauti Kristaus malonės jėga, kuri darbuojasi mumyse ir per mus. Jis yra Tas, kuris pakeis mus iš kūniškų krikščionių, kurie gyvena pagal kūną, kurie pasitiki savo kūnišku protu ir nepašvęstomis emocijomis, į karius, kurie be baimės ir abejonių gyvena ir juda bei egzistuoja Kristuje. Dievas nepaprastai myli savo nuoširdžius, nedarančius kompromisų, karius. „Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui“ (Joz 24, 15).

Galingieji kariai, pakilkite!

* „Tavo strėlės yra aštrios – tekrinta tautos po tavimi! – (jos teįsminga) į karaliaus priešų širdį!“ (Ps 45, 5; Jurėno vert.)