Pamokslai

Įgykite dėkingą širdį

Bobby Conner
2013 November 23 d.

Norint atrakinti jūsų gyvenimo pergalės duris, jums reikalingi du raktai: Dievo gyrius ir garbinimas. Tai tiksliai nurodyta pirmoje 113 psalmės eilutėje (pagal Jurėno ir S. Gedos vert.):

„Aleliuja! Girkite Viešpatį!“ Palaimintas (laimingas, sėkmingas, kuriam galima pavydėti) – tai toks žmogus, kuris bijo (gerbia ir garbina) Viešpatį, kuriam malonus Jo įsakymas.

Pirmasis žingsnis šiame kelyje – GYRIUS. Tai raktas gauti nepajudinamą ramybę ir palaikyti dėkingą širdį. 100 psalmėje sakoma:

„Linksmai šūkaukite Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su linksmybe! Įeikite Jo akivaizdon su krykštavimu! Pažinkite, kad Viešpats, kad Jis yra Dievas! Jis mus padarė, ir Jo mes esame – Jo tauta ir Jo ganyklos avys. Įeikite į Jo vartus su dėkingumu, į Jo kiemus su gyriaus giesme! Dėkokite Jam, garbinkite Jo vardą! Nes geras yra Viešpats; per amžius lieka Jo malonė ir per kartų kartas Jo ištikimybė“ (100 psalmė; Jurėno vert.).

Svarbiausią reikšmę turi gyrius. 113 psalmė prasideda žodžiais: „Aleliuja! Girkite Viešpatį!...“ Čia pavartotas žodis gyrius „ishalal“, kalba apie tai, kad reikia iš visų jėgų stengtis ir nesusilaikyti. Pagal Strongą šio žodžio reikšmės esmė: švytėti, padaryti šou, girtis, džiūgaujant ekstazėje, atrodyti kvailu, žavėtis, giedoti, šokti!

Garbinimas „Šlovinu Tave, Viešpatie“ negali būti nuosaikus! Viešpats visuomet yra vertas gyriaus, ir mes visada turime Jį šlovinti. Deja, mes dažnai užmirštame, koks gyrius yra svarbus. Visuomet yra nuostabu šlovinti Viešpatį. Kaip pasakyta 100 psalmėje: mes įeiname į Jo vartus (stojame Dievo akivaizdon) su dėkingumu, į Jo kiemus su gyriaus giesme. Kai apaštalas Paulius ir Silas melsdamiesi šlovino (apgiedojo) Dievą, atsivėrė jų kalėjimo duris (žr. Apd 16, 25-31). Kai pasirinksime kaskart Jį garbinti, tai ir mes galėsime būti išlaisvinti iš dvasinės vergystės.

Amžių paslaptys

Niekuomet nepraraskite dėkingos širdies, kuri yra svarbiausias gyriaus elementas. Kaip Paulius bei Silas, taip ir jūs už brangius Dievo palaiminimus turite visuomet Jam dėkoti. Neleiskite savo akims žiūrėti į matomus dalykus taip, kad sulaikytų jus nuo dėkingumo.

Kame slypi didžiųjų karalių, pranašų, kunigų, kankinių, apaštalų, ir tų, kurie myli Dievą, paslaptis? Kai Abraomas ant aukuro surišo Izaoką ir pakėlė peilį, jis tai suprato. Kai Jozuė ir Kalebas, keliaudami dykuma žiūrėjo į tolį, jie tai suprato. Kai mokiniai buvo surakinti už grotų, jie tai suprato. Kame glūdi viso to paslaptis? Dievo vaikai, nežiūrėkite į aplinkybes, bet tikėkite Dievo ištikimybe ir su dėkinga širdimi Jį garbinkite. Kai mokiniai buvo kalėjime, jie tikėjo Dievo ištikimybe ir šlovino Jį (žr. Apd 16, 25). Jeigu jūs laikotės teisingos pozicijos savo nelaimės metu (kai jūsų nugara yra prispausta prie sienos, gydytojams nustačius nepaguodžiančią diagnozę, kai sąskaitos nėra apmokėtos) – Dievas jus pagerbs, ir jus palaimins ir jus pakels.

Didžioji karalių paslaptis - teisinga pozicija Dievo akivaizdoje - tai dėkingumo kupinos širdys! Kai jūs turėsite dėkingą širdį, jūs nesiskųsite. Kai turėsite dėkingą širdį, jūs nesijaudinsite dėl nepriteklių.

Ar tai yra taip - jūs galite patikrinti ir sužinoti, kad tai yra tiesa. Visuomet yra už ką dėkoti Dievui; ir nesvarbu, kad jūs turite savo gyvenime problemų. Šis dėkingumo principas veikia. Nesvarbu, ką jūs matote, jaučiate arba pajuntate, jeigu tikite Dievo Žodžiu - jūs nugalėsite. Mūsų tikėjimas pasireiškia per mūsų gebėjimą šlovinti Jį ir dėkoti, nepaisant aplinkybių. Tikėjimas be veiksmų yra bevertis tikėjimas.

Iš tiesų, apsčiai palaimindamas Dievas gali pakeisti jūsų tamsa apgaubtas aplinkybes šviesa taip, kaip jūs net negalėjote įsivaizduoti, taip, kaip jūs nė nepagalvojote. Dievas gali kompensuoti visus nepriteklius, padaugindamas malonę; jūs turite stovėti savo aplinkybėse ir džiaugtis. Jam nėra nieko neįmanomo!

Ar prisimenate Juozapą? Jis buvo pasodintas į kalėjimą, kuriame jis turėjo būti sunaikintas, tačiau Dievas Juozapo vergystę pakeitė palaiminimu.

Kai Juozapas buvo neteisingai pasodintas į kalėjimą, jis galėjo užsikietinti. Jis galėjo imti neapkęsti savo šeimos arba savo Dievo, arba paties savęs, tačiau vietoje to, jis liko tvirtai įsitikinęs Dievo gerumu ir buvo dėkingas. Jis taip elgėsi ne tik būdamas kalėjime, bet ir tuomet, kai buvo išlaisvintas! Jis pasirinko būti dėkingas net tuomet, kai dar nematė išeities iš šios keblios padėties.

Problemos gali mus užkietinti arba padaryti geresniais. Daugelis dalykų priklauso nuo to, kaip jūs reaguojate į problemas. Daug kas priklauso nuo jūsų požiūrio. Ar jūs pasirinksite tai, ką pasirinko Juozapas? Apaštalas Paulius savo laiške kolosiečiams duoda raktą: „Įsišakniję bei statydindamiesi Jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo“ (Kol 2, 7). Jūs jau šiandien galite pradėti keisti savo požiūrį, dėkodami savo Tėvui už gyvenimo prisikėlimą, už išgydymą ir išgelbėjimą per Mesiją Kristų. Jūs galite dėkoti savo Kūrėjui už orą, kuriuo kvėpuojate, už aušras ir saulėlydžius, kuriuos jūs taip mėgstate. Jūs galite Jam dėkoti, kad Jis parinko jums patį geriausią gimimo laiką.   

Dėkui Dievui už Gyvybės Žodį, nes jame - Jo pažadai, kurie niekuomet nepaves. Nepaisant to, kokioje jūs dabar esate situacijoje ir kokia yra jūsų gyvenimo padėtis, dėkokite savo Gelbėtojui. Jei jūs ką nors išdavėte, jei kam nors sugadinote gyvenimą, jei kovojate su vėžiu – Kryžiaus dėka Jėzus gali ištaisyti, išgydyti ir duoti jums laimingą gyvenimą.