Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 October 16 d.

"Jis nenulauš įlūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dagčio; Jis įvykdys teisingumą iki galo." /Izaijo 42,3/

Visas pasaulis laukia Išganytojo! Kada ateis Išlaisvintojas, Išvaduotojas, Gelbėtojas? Kada įsivyraus tiesa ir teisingumas? Kada dings ligos ir skausmas? Kada mes pagaliau turėsime glaudų ryšį su Dievu, stovėsime Jo akivaizdoje šventi ir teisūs? Taip, visas pasaulis, net atokiausios salos laukia Išganytojo!

Tai Jėzus. Jis vykdo teisingumą, nugali nuodėmę ir mirtį. Net kai esame tik visai maža liepsnelė, Jis pasigaili mūsų. Ir kai mūsų šviesa vieną kartą užges, Jis paims mus ir nuneš į Savo Šviesą. Jis niekada nepavargs ir nenusilps; Jam nereikia daryti pertraukos, nereikia poilsio, kol savo avis Jis saugiai nuves į savo avidę. Kai mūsų dvasia sudužusi ir išsekę gulime be jėgų ant žemės, Jis vėl mus pakelia ir atgaivina Savo Dvasia. Kai esame prislėgti ir nedrąsūs, įlūžę kaip nendrės, Jis pasigaili ir „nenulaužia“ mūsų galutinai. Jis išlaiko mus tiesius! Jis, Ganytojas, yra kupinas užuojautos, gailestingumo ir meilės mums; nei vieno Jis nepamiršta, nei vieno neatstumia.

Vieną kartą sugrįš mūsų Viešpats, Jis pasirodys ir surinks savo vaikus. Tuomet bus didelė šventė! Mūsų kūnai bus pakeisti, ir skausmo, ir ligų daugiau nebebus. Mūsų Dvasia bus pakeista ir mes spindėsime, būsime kupini vilties ir ryžto. O, Jėzau, kada Tu sugrįši? Mes laukiame Tavęs!

Ačiū, Jėzau, Tu pasigaili mūsų! Jau dabar Tu padedi kiekvienoje gyvenimo situacijoje ir aš suprantu Tavo išgelbėjimą. Bet Tu trokšti dar daugiau; Tu nori mane visiškai prie savęs patraukti ir aš būsiu visai arti prie Tavęs. Ach, Jėzau, ateik greičiau!