Dvasiniai skaitiniai

Būti krikščioniu – tai daugiau, negu jūs teigiate!

2013 September 13 d.

Pastorius Jeremijas Steepek savitai nusprendė patikrinti, ar krikščionimis save laikantys žmonės iš tiesų teisingai supranta, kaip jie turėtų elgtis Dievo ir žmonių akivaizdoje. Taigi, jis persirengė benamiu ir nuėjo į 10 000 narių turinčią bažnyčią, kurioje tą rytą jis turėjo būti pristatytas, kaip pagrindinis pastorius.

Jis 30 minučių vaikščiojo aplink bažnyčią, kurią jam netrukus turėjo patikėti, tuo metu, kai į pamaldas rinkosi žmonės. Iš 10 000 žmonių tik 3 tikintieji su juo pasisveikino. Iš besirenkančiųjų į pamaldas žmonių benamiu apsimetęs pastorius prašė išmaldos, kad galėtų nusipirkti maisto... Deja, NIEKAS iš bažnyčios narių nedavė jam smulkiųjų. Galiausiai jis įėjo į šventovę, norėdamas atsisėsti bažnyčios salės priekyje, arčiau pamokslininko. Tačiau tvarkdariai paprašė jo persėsti į salės galą. „Benamis“ sveikinosi su žmonėmis, tačiau dauguma jam atsakydavo įdėmiais ir nepalankiais, iš aukšto žvelgiančiais ir jį smerkiančiais žvilgsniais.

Pastorius elgetos rūbais galiausiai persėdo į bažnyčios salės galą, kur klausėsi skelbimų ir kitų pranešimų. Netrukus bažnyčios vyresnieji parapijiečiams džiaugsmingai pristatė naująjį pastorių: „Mes norėtume jums pristatyti naująjį pastorių Jeremiją Steepeką“. Tikintieji, džiaugsmingai plodami ir laukdami, žvalgėsi aplinkui...

Salės gale sėdėjęs benamio vargetos drabužiais vilkintis žmogus staiga pakilo... ir ėmė eiti link salės pakylos. Plojimai staiga nuščiuvo – VISŲ akys buvo nukreiptos į jį. Benamiu apsimetęs pastorius priėjo prie altoriaus ir paėmęs iš vyresniųjų mikrofoną, trumpam nutilo. O tada  perskaitė: „Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: ‚Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane‘. Tada teisieji klaus: ‚Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme? Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?‘ Ir atsakys jiems Karalius: ‚Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte‘ „.

Po to, kai naujasis bažnyčios pastorius tai perskaitė, jis pažvelgė į susirinkusiuosius ir visiems papasakojo, ką jis patyrė tą rytą... Daugelis ėmė verkti, daugelis susigėdusių galvų nulinko maldai. Tuomet pastorius tarė: „Šiandien aš matau žmonių susirinkimą, bet ne Jėzaus Kristaus bažnyčią. Pasaulyje yra pakankamai žmonių, tačiau trūksta mokinių... Kada JŪS apsispręsite tapti Jo mokiniais?“ Tą sekmadienį pamaldos tuo ir pasibaigė. Pastorius paleido surinkimą iki kitos savaitės.

Būti krikščionimis – tai daugiau, negu jūs teigiate. Tai yra tas, kuo jūs gyvenate ir dalinatės su kitais!

Parengta pagal afmedia.ru