Pamokslai

Žingsniai link susitaikymo su Dievu

Paul Fritz
2004 December 12 d.

1 žingsnis – ATPAŽINTI Dievo planą savo gyvenime.

Dievo tikslas - Ramybė ir Gyvenimas. Dievas myli tave ir nori, kad patirtum ir ramybę, ir gyvenimą – gausiai ir amžinai.

Romiečiams 5, 1 sakoma: „Taigi, išteisinti tikėjimu, turėsime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“. Tik tie, kurie apsisprendė ir priėmė Kristaus auką, kuria atleistos mūsų nuodėmės, gali patirti Jėzaus teisumą.

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” – Jono 3, 16.

„Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų“ – Jono 10, 10.

Kodėl dauguma žmonių neturi šios ramybės ir gyvenimo, kurį Dievas mums suplanavo?

2 žingsnis – SUPRASTI mūsų problemą. Problema – mūsų atsiskyrimas.

Dievas sukūrė mus pagal Savo atvaizdą, kad turėtume apstų gyvenimą. Jis nesukūrė mūsų kaip robotų, kad automatiškai Jį mylėtume ir Jam paklustume. Dievas mums davė valią ir pasirinkimo laisvę. Mes patys pasirenkame nepaklusti Dievui ir eiti gyvenimo keliu remiantis savo jėgomis. Ir šiandien mes dažnai padarome tokį sprendimą. Šis sprendimas atskiria mus nuo Dievo.

Romiečiams 3, 23 sakoma: „Nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“.

„Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ – Romiečiams 6, 23.

Kaip mes mėginame pasiekti Dievą?. Žmonės išbandė daugybę būdų nutiesti tiltą per tarpeklį tarp jų ir Dievo... Patarlių 14, 12 sakoma: „Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį“.

„Bet jūsų nusikaltimai atskyrė jus nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė Jo veidą, kad Jis nebegirdėtų“ – Izaijo 59,2.

Nėra tilto pas Dievą, išskyrus vieną...

3 žingsnis - PASIDUOTI išgydančiai Jėzaus Kristaus aukai ant kryžiaus.

Dievo tiltas – kryžius. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus ir prisikėlė iš mirusiųjų. Jis sumokėjo bausmę už mūsų nuodėmes tokiu būdu nutiesdamas tiltą tarp Dievo ir žmonių.

1 Timotiejui 2, 5 sakoma: „Nes vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus“.

„Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, bet atgaivintas Dvasia“ – 1 Petro laiškas 3, 18.

„O Dievas parodė mums savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“ – Romiečiams 5, 8.

Dievas parūpino mums tik vieną išsigelbėjimo būdą, tad kiekvienas žmogus turi pats apsispręsti.

4 žingsnis – PRIIMTI Dievo Sūnų kaip savo asmeninį Gelbėtoją ir Viešpatį.

Mūsų atsakymas – priimti Kristų. Mes turime pasitikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Viešpačiu ir Gelbėtoju, priimti Jį asmeniškai pakviečiant.

Apreiškimo 3, 20 sakoma: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“.

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ – Jono , 12.

„Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų Kristų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė ir iš mirusiųjų, būsi išgelbėtas“ – Romiečiams 10, 9.

Ar norėtum priimti Jėzų dabar, šią akimirką? Štai kaip gali tai padaryti:

1. Pripažink, kad esi nusidėjėlis (Aš esu nusidėjėlis).
2. Pasiryžk gręžtis nuo nuodėmių (Atgailauk).
3. Patikėk, kad Jėzus Kristus mirė už tave ant kryžiaus ir prisikėlė iš mirusiųjų.
4. Maldoje pakviesk Jėzų Kristų į savo gyvenimą (priimk Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją).

5 žingsnis – MALDA asmeniškai priimant Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį. Galima melstis taip:

„Brangus Viešpatie Jėzau, aš žinau, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Tikiu, kad Tu mirei už mano nuodėmes. Aš noriu gręžtis nuo savo nuodėmių. Kviečiu Tave, ateik į mano širdį ir gyvenimą. Aš noriu pasitikėti Tavimi ir sekti Tavimi, savo Viešpačiu ir Gelbėtoju. Jėzaus Kristaus vardu, amen“.

Dievo užtikrinimas – Jo žodis. Jei nuoširdžiai melsies šia malda, Romiečiams 10, 13 sako: „Juk „kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“.

Ar tu nuoširdžiai pakvietei Jėzų Kristų į savo gyvenimą? Kur Jis dabar? Ką Jis tau davė?

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų“ – Efeziečiams 2, 8–9.

Priėmę Kristų, mes esame priimami į Dievo šeimą veikiant Šventajai Dvasiai, gyvenančiai kiekviename tikinčiajame. Tai vadinama atgimimu, arba „nauju gyvenimu“.

Tai tik naujojo nuostabaus gyvenimo Kristuje pradžia. Puoselėti šiuos santykius turėtum taip:

1.Kad geriau pažintum Jėzų Kristų, kasdien skaityk savo Bibliją.

2.Kasdien melskis.

3.Pasakok kitiems apie Kristų.

4.Garbink, draugauk ir tarnauk drauge su kitais krikščionimis bažnyčioje, kur skelbiamas Dievo Žodis.

5.Būdamas Kristaus atstovas skurstančiame pasaulyje demonstruok savo naują, pasikeitusį gyvenimą rūpindamasis ir mylėdamas kitus.

Iš anglų kalbos vertė Aurelija Gineikaitė