Pamokslai

Penkių pirštų malda

Anne Cetas
2005 September 11 d.

Kai žvelgi į savo ranką, nykštys yra arčiausiai tavęs. Taigi pradėk savo maldą melsdamasis už tau brangius žmones. „Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, visada kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų dalyvavimą skelbiant Evangeliją nuo pirmosios dienos iki šiandien“ (Laiškas filipiečiams 1, 3-5).

Rodomasis pirštas parodo kryptį. Po to melskis už tuos, kurie moko ir pamokslauja iš Dievo Žodžio. „Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad, man atvėrus lūpas, būtų duotas žodis drąsiai atskleisti Evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys esu ir, (...) kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti“ (Laiškas efeziečiams 6, 18-20).

Didysis pirštas yra ilgiausias. Jis primena melstis už tavo šalies, miesto, darbo vadovus. „Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą“ (1 laiškas Timotiejui 2, 1-2).

Bevardis pirštas dažniausiai yra silpniausias pirštas. Melskis už tuos, kurie patiria vargus ir kenčia. „Kenčia kas iš jūsų? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda psalmes. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda“ (Jokūbo laiškas 5, 13-16).

Liko mažasis pirštas. Tegul jis primena tavo menkumą lyginant su Dievo didybe. Prašyk, kad Viešpats patenkintų tavo reikmes. „Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Laiškas filipiečiams 4, 6.19).

Kalbėk su Dievu. Nesvarbu, kokiu būdu meldiesi. Jis tenori išgirsti iš tavęs tai, kas yra tavo širdyje.