Pamokslai

Kryžiaus reikšmė

Roy B.Zuck
2006 November 11 d.

Pažvelkime į papuošalus, kuriais šiandien puošiasi žmonės. Tikriausiai pastebėsime, kad daugelis žmonių yra pasipuošę vėriniais, apyrankėmis, auskarais, segtukais, kuriuose yra pavaizduotas kryžius. Žmonės, kurie pasipuošia kryžiumi, apskritai apie jį galvoja kaip apie gražų papuošalą. Tačiau kokia kryžiaus prasmė? Kokia prasmė slepiasi po kryžiais, kuriais pasipuošiame, kuriuos matome ant mūsų artimųjų karstų, kurie puošia bažnyčių bokštus?

Krikščionys liudija apie Jėzaus Kristaus kryžių, kaip apie Jo sukrečiančios ir skausmingos mirties ženklą. Romėnų valdžia nuteisdavo nusikaltėlius prikaldami jų rankas ir pėdas prie didelių, medinių kryžių padarytų iš horizontalių ir vertikalių rąstų, kurie buvo sukryžiuojami kaip didžioji raidė T. Nukryžiavimas buvo sugalvotas tikslingai, kaip kankinančios ir lėtos mirties forma.

Kai Jėzus pasakė esąs Dievas, religiniai vadovai bei valdžios atstovai, apimti pykčio ir įniršio, Jį suėmė ir nuteisė mirti ant kryžiaus. Kol numirė, Jėzus ilgas šešias valandas plūdo krauju ir kentėjo. Nors Kristus nenusipelnė tokios baisios mirties, ji buvo Dievo plano dalis! „Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties!“ (Laiškas filipiečiams 2, 8).

Jėzaus mirtis buvo ypatinga. Mirdamas Jis prisiėmė sau viso pasaulio žmonių nuodėmes. „Kristus savo metu mirė už bedievius” (Laiškas romiečiams 5, 6). Jis atliko bausmę už mūsų nuodėmes.

Tikėdamas Jėzaus ant kryžiaus atlikta auka gauni nuodėmių atleidimą ir tampi teisus Dievo akyse. „[Kristuje] turime atpirkimą per Jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus Jo malonės“ (Laiškas efeziečiams 1, 7). Esame „išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje“ (Laiškas romiečiams 3, 24).

Kol netikime išgelbstinčia Kristaus auka, esame priešiški Dievui. Tačiau dėl kryžiaus kiekvienas gali būti sutaikytas su Dievu. Priešiškumas tarp mūsų ir Dievo pašalinamas. „...Kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu Jo Sūnaus mirtis...“ (Laiškas romiečiams 5, 10). Įtikėdamas Jėzumi, tampi Dievo vaiku, gimsti Jo šeimoje, kurioje liksi visą laiką.

Priimančiam Jėzų savo Gelbėtoju, Jis duoda amžiną gyvenimą, laisvą nuo nuodėmės ir mirties baimės galios. „Kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Evangelija pagal Joną 3, 16). „Per Jėzaus mirtį Viešpats...“ išvadavo tuos „...kurie bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją“ (Laiškas hebrajams 2, 14-15).

Nors Jėzaus kryžius kai kuriems atrodo kvailystė, tikintieji Kristumi mato jame Dievo galią, išlaisvinančią iš nuodėmės vergijos ir pragaro bei keičiančią jų gyvenimą (1 Laiškas korintiečiams 1, 18).

Kryžius yra pagrindinio krikščionybės fakto – Kristaus mirties vietoje mūsų - ryškiausias simbolis. Tačiau Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra tik dalis Gerosios naujienos. Jėzus ne tik numirė ir buvo palaidotas, bet ir prisikėlė! Taigi kai kitą kartą pamatysi kryžių, pagalvok apie tuščią kapą. Ir prisimink, kad Jėzus numirė, kad turėtum amžinąjį gyvenimą. Pasitikėk Juo kaip asmeniniu Gelbėtoju tiesiog dabar!

Gali tai padaryti melsdamasis :

Dieve, pripažįstu, kad esu pražuvęs nusidėjėlis. Noriu, kad Jėzus Kristus išgelbėtų mane iš nuodėmės ir pragaro bei apdovanotų mane amžinuoju gyvenimu. Pasitikiu Juo, kaip savo asmeniniu Gelbėtoju. Amen.