Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Išgelbėjimas

Agnė Miškinytė
2011 October 28 d.

Viešpats stovi prie kiekvieno žmogaus širdies durų ir beldžia. Jis kantriai laukia, kol kas nors atvers Jam savo širdies duris, leis Jam užeiti vidun ir ten apsigyventi.

Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už visą pasaulį. Jis kentėjo baisų, neapsakomą skausmą už kiekvieno žmogaus nuodėmes, nes joks žmogus negali pats išpirkti savo nuodėmių. Jis taip parodė savo meilę tau! Dabar Jis gyvas ir nori būti tavo gyvenimo Viešpačiu ir Karaliumi.

Pasikviesk Jį į savo gyvenimą. Šaukis Jo vardo, atgailauk, atsiprašyk už savo nuodėmes ir leisk Jam gyventi per tave. Dievo žodis sako: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas“ (Romiečiams 10, 9–10).

Jei tavo pečius slegia sunki našta, jei neturi ramybės širdyje, jei nematai tikslo šiame gyvenime – pavesk save Viešpačiui Jėzui. Nes Jis sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romios ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“ (Mato 11, 28–30).

Tikėk Viešpačiu ir Jo auka už tave visa širdimi – ir būsi išteisintas. Išgelbėjimas – tai Jo malonės dovana tau. Tu negali išsigelbėti pats ir tavo geri darbai išgelbėti tavęs negali. Dievas suteikia privilegiją tapti Jo vaiku ir duoda tai tiems, kurie tiki Jėzaus auka ir prisikėlimu, o nesistengia patekti į dangų savo pastangomis. Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievo žodžiu yra sąmoningas tavo žingsnis.

Gyvenimas nesibaigia mirtimi. Tavo siela nemirtinga, bet nuo tavo apsisprendimo priklauso, kur tu praleisi amžinybę. Gyvendamas taip, kaip tu nori, gali praleisti amžinybę ugnies ir sieros ežere, tačiau atsigręžęs į Dievą ir priėmęs Dievo malonės dovaną – amžinai gyvensi su Juo.

„Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekada neturėsi“ (Psalmė 49, 8).