Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Vaikščioti dvasios stiprybėje

James Banks
2017 September 09 d.

„Nuolat melskitės, budėdami ir dėkodami“ (Kol 4, 2).

„Ar ten yra gyvačių?“, - paklausė Alenas, kaimynų berniukas, kai mes išsiruošėme pasivaikščioti šalia mūsų namų tekančios upės pakrante. „Anksčiau čia jų nebūdavo, - atsakiau, - tačiau visko gali nutikti! Pasimelskime ir paprašykime Dievo, kad Jis mus apsaugotų“. Mes sustojome, pasimeldėme ir ėjome toliau.

Po kelių minučių mano žmona Kerė staiga šoko atgal, vos neužmynusi ant nuodingos angies, kuri susiraičiusi gulėjo ant tako. Mes palaukėme, kol ji nušliaužė nuo tako, o paskui padėkojome Dievui, kad neįvyko nieko blogo. Aš tikiu, jog per Aleno klausimą Dievas mus paruošė tam atsitikimui, ir mūsų malda buvo Jo stebuklingos apvaizdos rūpesčio dalis.

Tą vakarą mūsų susidūrimas su pavojumi man priminė Dovydo žodžius: „Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Ieškokite nuolat Jo veido“ (1 Krn 16, 11). Šis patarimas buvo dalis giesmės, kuri buvo giedama, pernešant sandoros skrynią į Jeruzalę. Ji primena nuolatinę Dievo ištikimybę savo tautai, o taip pat moko, kaip svarbu visuomet dėkoti Jo šventam vardui ir nuolat girtis Jo šlove (1 Krn 16, 35).

Ką reiškia ieškoti Dievo veido? Tai reiškia kreiptis į Jį net pačiomis kasdieniškiausiomis gyvenimo akimirkomis. Kartais Jis atsako į maldas ne taip, kaip mes tikimės, tačiau Jis visuomet yra ištikimas. Gerasis Ganytojas nukreips mūsų kelią ir savo gailestingumu, meile bei galia mus apsaugos. Ar mes galime pripažinti, kad esame visiškai nuo Jo priklausomi?

„Man reikia vis Tavęs, o Viešpatie brangus, nes tik su Tavimi rami širdis man bus“ – Robert Lowry

Malda suteikia jėgų eiti ir nenusilpti – Oswald Chambers

© Our Daily Bread