Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Negalima tylėti

Lawrence Darmani
2017 May 18 d.

„Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą ir kad per jį visi įtikėtų“ (Jn 1, 7).

Teismo proceso metu liudytojai nėra paprasčiausi žiūrovai ar stebėtojai. Jie aktyviai dalyvauja procese, padėdami nustatyti jo baigtį. Tai taip pat susiję ir su mūsų liudijimu apie Kristų. Absoliučios svarbos byloje – skleidžiant žinią apie Kristaus mirtį ir Jo prisikėlimą – mes turime būti aktyvūs dalyviai.

Skelbdamas žmonėms, jog veikiai ateis Dievo Sūnus, Jonas Krikštytojas liudijo tai, ką žinojo. O apaštalas Jonas, aprašęs šiuos įvykius, pasakojo apie asmeninę gyvenimo su Viešpačiu patirtį „Mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14). Apie tą patį Timotiejui rašė apaštalas Paulius: „Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės kitus mokyti“ (2 Tim 2, 2).

Visi krikščionys yra pašaukti į pasaulio teismą. Biblijoje sakoma, kad mes nesame paprasti stebėtojai, o esame aktyvūs dalyviai. Mes liudijame Dievo Sūnaus mirtį ir prisikėlimą. Jonas Krikštytojas buvo „dykumoje šaukiančiojo balsas“ (Iz 40, 3). Tegul mūsų balsus išgirsta bendradarbiai, kaimynai, pažįstami ir giminės. Mes galime būti aktyvūs liudytojai, skelbiantys pasauliui realų Jėzaus Kristaus dalyvavimą mūsų gyvenime.

Ar mūsų gyvenimas ir veiksmai leidžia mums liudyti Jėzų? Kokiais kūrybingais būdais mes galime skleisti savo liudijimą šiandien?

Evangelija yra pernelyg puiki, kad saugotume ją tik sau.

© Our Daily Bread