Straipsniai

Prasidėjo paskutiniųjų laikų krikščionių persekiojimai

EndOfTheAmericanDream
2016 July 21 d.

Mes visuomet žinojome, jog šis laikas ateis. Daug metų viso pasaulio žurnalų ir laikraščių svarbiausios antraštės skelbė apie baisius krikščionių persekiojimus Artimuosiuose Rytuose. Tačiau dabar beveik visame pasaulyje mes stebime vyriausybių sankcionuotus krikščionių persekiojimus. Toliau jūs perskaitysite, kad visai neseniai Rusijoje buvo faktiškai uždraustas bet koks evangelizavimo būdas ne bažnyčiose arba bendruomenių registravimo vietose. Kinijos vyriausybė, imdamasi atsakomųjų baudžiamųjų priemonių dėl krikščionybės augimo šalyje, sunaikino tūkstančius kryžių ir nugriovė dešimtis krikščionių bažnyčių. Dabartiniu metu 53-jose pasaulio šalyse yra išleisti įstatymai, kurie riboja krikščionių tikėjimą. Kada gi mes atsipeikėsime ir pasižiūrėsime realybei į akis?

Kai aš išgirdau apie naują, neseniai Rusijoje išleistą įstatymą, buvau tiesiog apstulbęs. Aš lankiausi Maskvoje praėjus keliems metams po Berlyno sienos griuvimo ir mačiau, kaip labai žmonės troško girdėti apie krikščionių tikėjimą – tokį tikėjimą, kuris Sovietų sąjungos laikais ilgus dešimtmečius buvo žiauriai persekiojamas.

Deja, Rusija nusprendė sugrįžti į sovietinius laikus. Naujasis įstatymas, kurį šalies prezidentas Vladimiras Putinas prastūmė Dūmoje, praktiškai visiškai uždraudžia evangelizacinę veiklą.

Šis įstatymas, kuris įsigaliojo nuo liepos 20 dienos, padaro nelegalią bet kokią evangelizacinę veiklą už bažnyčių pastatų arba registracijos vietų ribų – įskaitant privačius namus ir internetą – ir dėl įstatymo pažeidimo numatomos baudos. Tik konkretūs religinių organizacijų asmenys gali liudyti savo tikėjimą. Uždrausta net neformaliai asmeniškai liudyti kitiems žmonėms.

Kaip praneša New York Times, šis draudimas taip pat liečia ir „pamokslus bei maldas“, atliekamus už „oficialiai pripažintų“ religinių institucijų ribų. Šis naujasis įstatymas – blogiausias dalykas, kokį nuo Sovietų Sąjungos žlugimo padarė rusai. Ir jiems dėl to turėtų būti gėda.

Tuo tarpu Kinijos valdininkai surengė naujus krikščionių persekiojimus, nes pogrindžio bažnyčia greitai auga, plisdama nelyginant gaisras. Pagal kai kuriuos pranešimus, vien tik Džedziango provincijoje per paskutiniuosius mėnesius vyriausybė nugriovė 2000 kryžių.

Per du tūkstančiai kryžių buvo prievarta nukelti nuo bažnyčių, nes vyriausybė ėmėsi „pernelyg išaugusio religingumo“ reguliavimo priemonių. Beveik prieš du metus Kinijos nacionaliniai politiniai lyderiai iniciavo kryžiaus žygį, kurio tikslas iš pajūrio Džedziango provincijos su šaknimis išrauti krikščionybę.

Nuo to laiko buvo areštuoti keli visuomenės veikėjai, kurie mėgino sustabdyti prieš krikščionis nukreiptas žiaurias vyriausybines priemones. Tačiau kartais vyriausybės valdininkai  ties tuo nesustoja ir nusprendžia visiškai nugriauti bažnyčią. Iš esmės, nuo šių metų pradžios Džedziango provincijoje buvo nugriauta beveik pusšimtis krikščionių bažnyčių pastatų. Visiškai neseniai viena tikinčiųjų grupė metė iššūkį vyriausybei ir sugrįžo vesti pamaldų bažnyčios griuvėsiuose.

Tikintieji savo sugriautos bažnyčios griuvėsiuose susirenka garbinti Dievą, nepaisydami prieš krikščionis nukreiptų Kinijos komunistinės vyriausybės aktų. Džedziango provincijos prefektūros  Vendžou miesto krikščionių bendruomenės organizuoja pamaldas nepaisydamos to, kad jų bažnyčios buvo sugriautos kinų valdžios.  

Oficialiai registruota centrinė Džedziango bažnyčia buvo nugriauta dėl beprecedentės Kinijos vyriausybės kampanijos griauti bažnyčių pastatus.

Nepaisant, jog ši bendruomenė turėjo leidimą funkcionuoti, gegužės 20 d. apie šimtas vyriausybės darbuotojų griovė bažnyčią.

Vienas šios bažnyčios narys teigė, jog vienintelė jo bendruomenės pastato griovimo priežastis buvo ta, kad bažnyčia „pakeičia miesto žmonių širdis“.

Nors valdžia ir pasigailėjo daugelio Džedziango provincijos bažnyčių, tikintieji vis tiek kenčia dideles represijas. Kaip praneša ChinaAid, naujas įstatymas reikalauja, kad daugelis bažnyčių vietinei valdžiai perduotų visas dešimtines ir aukas.

Džedziango provincijos komunistų valdžia stengiasi prastumti naują įstatymą, kuris reikalaus iš daugelio bažnyčių perduoti vietinei valdžiai visas dešimtines ir aukas.

Viena nekomercinė krikščionių organizacija, pasišventusi padėti persekiojamiems Kinijos krikščionims, praneša, jog vieno Džedziango provincijos miesto valdžia verčia bažnyčios narius jiems atiduoti visas pajamas.

Vietinė valdžia kišasi į bažnyčios reikalus, mėgina patys tvarkyti jų finansus ir kontroliuoti jų didelius projektus.

Per daug ilgai daugelis JAV gyventojų laikė Kinijos vyriausybę palankia amerikiečiams. Tačiau taip tikrai nėra. Kinijos komunistų rėžimas yra korumpuotas, nesąžiningas valdžios organas, kuris visuomet yra labai priešiškas krikščionims. Kiekvienas, kuris mano kitaip, paprasčiausiai yra apgautas.

Tuo tarpu stiprėja krikščionių persekiojimai ir daugelyje Afrikos regionų. Visai neseniai Nigerijoje islamo radikalai užkapojo septynių vaikų motiną už tai, kad ji atvirai skelbė Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Nigerijoje krikščionę – septynių vaikų motiną – užkapojo musulmonų radikalai. Greta kraujyje gulinčio jos sumaitoto kūno rado Bibliją ir megafoną, per kurį ji kas rytą skelbė Evangeliją.

Vietinė žiniasklaida praneša, jog vieną ankstyvą sekmadienio rytą buvo nužudyta 41 metų Atpirktos Krikščionių bažnyčios (Redeemed Christian Church) pastorė ir evangelistė Junis Olavale, kai ji skelbė Gerąją Naujieną netoli Nigerijos sostinės Abudžos. Jos vyras Eliša Olovale pranešė vietinei žiniasklaidai, kad jo žmona išėjo sekmadienį penktą valandą ryte, norėdama apylinkėse skelbti Evangeliją, tačiau taip ir nebegrįžo namo.

Dar pirmajame amžiuje krikščionys mirdavo kankinių mirtimi, nes viešai skelbė Evangeliją. Ir Šventasis Raštas perspėja, jog paskutiniais laikais mūsų laukia žiaurūs persekiojimai.

Suprantama, Artimųjų Rytų krikščionims nereikia perspėjimų dėl „veikiai ateinančių persekiojimų“, nes jie jau daug metų kenčia šiuos persekiojimus. Ten krikščionis kankina, nukirsdina ir nukryžiuoja tokių radikalių musulmonų grupių kaip Islamo valstybė atstovai. O daugelyje Artimųjų Rytų šalių krikščionių persekiojimai yra inicijuojami valstybiniu lygiu.

Štai Pakistano vyriausybė oficialiai paskelbė, jog planuoja visiems jauniems žmonėms primesti islamą, versdami visose mokslo įstaigose studijuoti Koraną, nors tai ir prieštarauja šalies konstitucijai ir to paties islamo įsakymams, kurie byloja, kad religija neturi būti brukama prievarta.

„Neseniai vėl buvo stebimos stiprėjančios priemonės prieš krikščionis, kitas religines mažumas ir netikinčiuosius, - teigė žmogaus teisių gynimo organizacijos direktorius Peteris Tatchell. – Pakistano krikščionys, įskaitant ir vaikus, visuomet yra pavojuje – juos gali pavogti, prievarta ištekinti ir priversti priimti islamą. Kai kurie yra kaltinami kaip Dievo niekintojai, už ką gresia mirties bausmė. Reguliariai puldinėjamos krikščionių šeimos, namai, parduotuvės ir bažnyčios“.

Taigi atėjo paskutiniųjų laikų persekiojimai. Visoje žemėje krikščionių tikėjimas tapo aršių išpuolių objektu. Vakarų pasaulyje mes galbūt nesusiduriame su prievarta, tačiau mūsų tikėjimas negailestingai išjuokiamas, smerkiamas ir juodinamas per televiziją, filmuose bei internete. Reguliariai šalių parlamentuose yra išleidžiami įstatymai, kurie savo tonu ir turiniu yra nukreipti prieš krikščionybę. O daugelis politinių lyderių dabar net neapsimeta esantys mums palankūs.

Panašiai kaip ir viso pasaulio krikščionys, mes imame suvokti, jog norint sekti Jėzų Kristų, reikia sumokėti didelę kainą.

Mato 16, 24 Jėzus perspėja kiekvieną, kuris nusprendė Jį sekti: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“.

Ar jūs esate pasirengę imti savo kryžių?

Artimiausioje ateityje visame pasaulyje krikščionių persekiojimai tik sustiprės, ir kad galėtume išstovėti ateinančiuose išbandymuose, mes turime būti pasirengę viską palikti dėl Kristaus.

Pagal EndOfTheAmericanDream