Straipsniai

Ko turi atsisakyti Kristaus sekėjai

Chuck Tate
2016 June 14 d.


Prieš tai, kai jūs perskaitysite šią medžiagą, aš norėčiau, kad jūs žinotumėte, jog ir man yra būdingi šie aprašomi dalykai. Aš visuomet savo bažnyčiai sakau: „Aš visų pirma pamokslauju sau!“ O kas yra susiję su Kristaus sekimu, tai mes visi vis dar kelionėje.

Linkiu jums toliau skaityti besišypsant, juokiantis, besimėgaujant ir net sušunkant „Oho!“ Be abejo, žodis „krikščionis“ reiškia tą, kuris priima Kristų ir išpažįsta Jo mokymą. Apie Jėzų kalba ne vien keturios Evangelijos, bet visa Biblija atskleidžia Jį, nes Kristus yra Gyvasis Žodis.

Štai 20 punktų sąrašas, kurių Kristaus sekėjai turi atsisakyti ir nebedaryti savo gyvenime:

1. Atsisakyti minties, kas pasaulis jus myli. Jėzus pasakė, kad jis jūsų neapkęs (Jn 15, 18-27; Mt 10, 22).

2. Liautis daryti piktą tiems, kurie yra vienoje komandoje su jumis. Mes esame pašaukti vieni kitus palaikyti, o ne žlugdyti. Iš tikrųjų Jėzus sakė, kad mūsų meilė vienas kitam įrodo, kad mes iš tiesų esame Jo mokiniai (Jn 13, 35; I Tes 5, 11).

3. Liautis skleisti paskalas. Tai apima ir dalinimąsi „pikantiškais maldos prašymais“, neturint tikro ketinimo melstis (Ps 35, 13; Ps 102, 4; Ef 4, 29).

4. Atsisakyti maldą pakeisti „gerais pojūčiais“ ir pozityviomis mintimis“. Ne, jokiais būdais! Per maldą Dievo dešinioji judina šį pasaulį. Malda yra žymiai didesnė, negu šiltas jausmas ir drebulys einantis per odą. Aš nekalbu, jog pozityvios mintys ir geri pojūčiai nėra teisingi (jie suteikia nuostabius jausmus). Aš paprasčiausiai pristatau stipriąsias maldos puses (2 Kor 1, 11; Fil 1, 19; Ef 6, 18; Jok 5, 16).

5. Liautis kalbėjus, jog nėra būtinybės atgailauti. Yra netgi labai didelė būtinybė. Jėzus prisakė. Ir jūs žinote, kad Naujajame Testamente yra 53 eilutės apie atgailą. Todėl nedelsdami atgailaukite ( Mt 5, 17; Apd 3, 19; Rom 2, 5; 2 Pt 3, 9; 1 Jn 1, 9).

6. Liautis kalbėti, jog „Biblijos eilutės, kurios verčia tave jaustis nejaukiai“, nenaudingos ir yra ne kas kita, kaip pasenę įrašai. Visos 66 knygos, 1189 skyriai ir 31102 eilutės yra Dievo įkvėptas Žodis. Tad kai kitą kartą pagalvosite, jog reikia išmesti Senąjį Testamentą, tiesiog prisiminkite skaitlingas Jėzaus citatas iš šio Testamento visose keturiose Evangelijose (Jn 1, 1-4; Jn 1, 14. 2; Tim 3, 16).

7. Liautis tikėtis iš netikinčiųjų/ne krikščionių, kad jie priimtų Bibliją arba gyventų gyvenimą, panašų į Kristaus. Krikščionims yra gana sudėtinga gyventi kaip Kristus, ir be Dievo pagalbostai padaryti yra tiesiog neįmanoma (2 Kor 4, 4; 2 Kor 5, 17; Gal 5, 24-25).

8. Liautis elgtis taip, neva didysis pavedimas - Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją - yra tik didysis pasiūlymas. Tai yra įsakymas! Tad eikite jau dabar (Mt 28, 19; Mk 16, 15).

9. Liautis galvojus, kad yra normalu niekam nepasakoti apie tikėjimą. Taip, nemažiau svarbu savo gyvenimo būdu liudyti Jėzų, bet žinokite, jog kažkas paprasčiausiai negali atsiliepti į Gerąją Naujieną tik dėl to, jog jos nėra girdėjęs... ir jie negali jos išgirsti, nes kažkas neatveria savo burnos (Mt 10, 27; Rom 10, 14-15).

10. Liautis kalbėti jūsų, kaip įstatymų žinovų, tiradas, reakcijas ir pasmerkimus. Jūs žlugdote žmones. Jūs Gerąją Naujieną paverčiate blogąja. Jėzus buvo nusidėjėlių draugas. Pamėginkite, ir įvyks didingi stebuklai (Mk 2, 17; Lk 5, 27-32; 1 Tim 1, 15-16).

11. Liautis vadinti save krikščioniu, jeigu jūs manote, jog yra daugybė kelių, kurie veda į išgelbėjimą. Jėzus pasakė, kad Jis yra vienintelis kelias į dangų. Jeigu jūs netikite Juo, vadinasi nesate Kristaus pasekėjas (Jn 14, 6; 1 Jn 2, 4).

12. Liautis taip gyventi, lyg visi eis į dangų, ir niekas nepateks į pragarą. Jėzus mirė, kad pasaulis galėtų išsigelbėti, bet Jis pasakė, kad kelias į dangų yra siauras, nedaugelis jį ras. Ir beje, Jis daugiau kalbėjo apie pragarą negu apie dangų... tačiau Jis tai darė nekūrendamas (pragaro) žaizdro ir nemanipuliuodamas baime (Mt 7, 13-14).

13. Liautis elgtis taip, lyg jūs geresnis už tuos, kurie nepažįsta Jėzaus. Ne, jūs nesate geresnis (Lk 18, 19; Apd 10, 34; Rom 12, 11-13).

14. Liautis kritikuoti tikinčiuosius, kurie stovi už Dievo principus ir krikščioniškas vertybes tik dėl to, kad jūs per daug silpni, jog patys tai vykdytumėte. Jėzus nepašaukė mūsų, kad mes būtume politiškai korektiški. Stiprinkite stuburą, kad teisingai stovėtumėte. Ir tegul aš atgailausiu prieš jus dėl to, kad jus pavadinau silpnais (Apd 4 – 6 skyriai).

15. Liautis rodyti krislą kaimyno akyje ir nepastebėti rasto savo paties akyje. Tarp kito, kol rašau, aš per rastą savo akyje vos matau savo kompiuterį (Mt 7, 3-5).

16. Liautis elgtis grubiai. Kokia bebūtų jūsų pozicija (bet kokiu klausimu), jeigu jūs negalite apie ją kalbėti su meile, jūs – tik viso labo žvangantys cimbolai, ir jūsų skelbiama žinia yra veltui. (1 Kor 13 skyrius).

17. Liautis ginti nuodėmę. Reikia nustoti nekęsti nusidėjėlių. Tai vienodai svarbu. Taip pat išsiimkite ir savo kritikuojančius lęšius (Ps 97, 10; Mt 22, 37-39).

18. Atsisakyti vartoti frazę „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia akmenį“, neatsižvelgdami į toliau sekančią frazę. Po šios frazės Jėzus pasakė: „Eik ir daugiau nebenusidėk“ (Jn 8, 1-11).

19. Liautis naudoti malonę kaip leidimą, duodantį teisę gyventi kaip patinka. Jėzus yra mūsų Malonė, nekryžiuokite Jo po savo kojomis (Rom 6, 1-2; 1Jn 2, 4; Hbr 10, 26-31).

20. Liautis vartoti frazę (kai kviečiate žmones į bažnyčią): „ateik toks, koks esi“, jeigu jūs rengiatės jį kritikuoti, kai jis iš tiesų save parodys tokį, koks jis yra (Mk 2, 17; Lk 5, 27-32).