Straipsniai

Ką daryti, kai jus įskaudina

George O. Wood
2014 November 07 d.

Jeloustouno (Yellowstone) nacionalinio parko (JAV) lankytojas stebėjo, kaip buvo šeriami lokiai grizliai. Šio parko gidas aiškino, kad lokiai grizliai gali nugalėti bet kokį Vakarų gyvūną, išskyrus buivolą ir Kanados lokį.

Vėliau lankytojas pastebėjo, jog grizlis leido vienam žvėreliui skunkui ėsti drauge su juo. Ar galėjo lokys susikauti su skunku ir jį nugalėti? Be jokios abejonės! Jis, tikriausiai buvo nepatenkintas, kad skunkas ėdė jo maistą, tačiau jo nepuolė. Kodėl? Jis žinojo didelę keršto kainą. Ji nebuvo to verta.

Dauguma iš mūsų dar nėra išmokę šios svarbios pamokos. O karalius Dovydas ją išmoko ir gerai perprato.

35 psalmėje aprašomi Dovydo svarstymai apie žmones-skunkus. Žmonės, kuriems jis kažkada padėjo (12 eil.), dabar kovojo prieš jį (1 eil.), kėsinosi į jo gyvybę ir norėjo jam pakenkti (4 eil.), slaptai spendė jam pinkles, kad jis į jas įsipainiotų (7 eil.), negailestingai ir klastingai iškėlė jam melagingus liudijimus (11.20 eil.), piktai džiaugėsi ir išjuokė jį (15 eil.), piktdžiugiavo dėl jo negandų (19. 21. 25 eil.) ir laikė save geresniais už jį (26 eil.). Tie beširdžiai žmonės buvo tie, kuriems jis padėjo (12 eil.). Jis dėl jų sielvartų drauge su jais verkė ir gedėjo, vilkėdamas ašutinę (13-14 eil.), tačiau negandos valandą jie užsipuolė jį.

Atmetimo geluonis

Dovydas kentėjo dėl žiauraus atmetimo geluonies, tačiau dar labiau jam skaudėjo dėl to, kad jie „be priežasties slaptai spendė pinkles, iškasė duobę mano sielai (...) kurie nekenčia manęs be priežasties“ (17.19 eil.). Jėzus iškentė daug didesnį skausmą negu tą, kurį aprašė Dovydas. „Jeigu nebūčiau padaręs tarp jų darbų, kurių niekas nepadarė, jie neturėtų nuodėmės. O dabar jie matė ir nekenčia manęs, ir mano Tėvo. Bet kad išsipildytų užrašytas Įstatyme žodis: ‚Jie manęs nekentė be priežasties‘ “ (Jn 15, 24-25). Ar kada nors buvo taip pasielgta su jumis?

Skausmo apmalšinimas

35 psalmėje yra gairės, kaip reikia elgtis su jus įskaudinusiais žmonėmis. Tačiau joje yra ir vienas iš komponentų, kaip reikia elgtis su nepelnytu įžeidimu: savo skausmą reikia atiduoti Viešpačiui.

Jeigu Dovydas būtų turėjęs galimybę pasiklausyti Jėzaus mokymo, tai jis prie 35 psalmės būtų pridūręs Jėzaus paliepimą, kad piktą reikia nugalėti geru:  

Mylėkite savo priešus.
Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia.
Laiminkite tuos, kurie jus prakeikia.
Melskitės už savo skriaudėjus.
Į nukreiptus prieš jus blogus veiksmus atsakykite gerais darbais.
Nelaukite, kad už jūsų gerą elgesį jūsų priešai jus apdovanotų.
Nesmerkite kitų.
Atleiskite.
Būkite dosnūs meile ir gyvenimu (žr. Lk 6, 27-38).

Ar mes galime  daryti viską, kas buvo pasakyta aukščiau, be nuoskaudos, skausmo ir pykčio? Kaip mums susitvarkyti su šiomis emocijomis?

Dovydo pavyzdys mums pataria: pasakykite Viešpačiui, kaip jaučiatės ir paprašykite Jo pagalbos.

Jūs galite paprašyti, kad Dievas išsiaiškintų su žmogumi, kuris klastingai ir neteisingai elgėsi su jumis: „Viešpatie, apgink mano bylą nuo tų, kurie mane kaltina; kovok su tais, kurie kovoja prieš mane!“ (Ps 35, 1). Dovydas nesimeldė: „Padėk man nugalėti tuos, kurie kovoja prieš mane“. Jis šio klausimo sprendimą paliko Dievui.

Dievas mus apgins, kai mes esame bejėgiai. Kaip Dovydas, taip ir mes kartais atsiduriame tokioje situacijoje, kai kitas žmogus neteisingai su mumis elgiasi. Ir šis geluonis yra labai skausmingas, nes mes labai pasitikėjome šiuo žmogumi arba žmonių grupe, ir su jais mus siejo labai tvirti šeimos ar draugystės saitai.

Vilties giesmė

Tačiau Dovydas neleidžia savo emocijoms būti aukščiau už pasitikėjimą Dievu. Nepaisant  išdavystės sielvarto ir skausmo, jis gieda nepajudinamą tiesą, kad Viešpats yra mūsų išgelbėjimas (Ps 35, 3), kad niekas negali prilygti Viešpačiui, kuris gelbsti silpnąjį ir vargšą (Ps 35, 10), kad Jis džiaugiasi savo tarno gerove (Ps 35, 27) ir kad Juo galima pasitikėti, nes Jo veiksmai yra teisingi (Ps 35, 24. 28).

Ar jūs galite susitvardyti, kad neužpultumėte „skunko“? Ar leisite, kad Dievas išsiaiškintų su tuo žmogumi? Nugalėkite pagundą atkeršyti ir pasitikėkite Dievo pagalba. Leiskite Jam įveikti šiuos sunkumus, ir parodykite Dovydo pasitikėjimą Dievo rūpesčiu: „Mano siela džiaugsis Viešpačiu, džiūgaus dėl Jo pagalbos. Visi mano kaulai šauks: ‚Viešpatie, kas yra Tau lygus?‘ (...) Mano liežuvis skelbs Tavo teisumą, per visą dieną girs Tave!“ (Ps 35, 9-10. 28).