Straipsniai

Jėzus – mano Gelbėtojas

Charles G. Finney
2014 October 28 d.

"Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių" (Mt 1, 21).

Jėzus Kristus gimė, kad išgelbėtų mus iš mūsų nuodėmių. Pranašas tai paskelbė: Tą dieną atsivers šaltinis Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams nuplauti nuodėmę ir nešvarą (Zach 1, 1). Būtina suvokti, kad Jėzus Kristus yra ne tik išteisinantis, bet ir tyrinantis Gelbėtojas. Jo vardas yra Jėzus, nes Jis gelbsti žmones iš jų nuodėmių.

Taigi pažinkime ir suvokime Jį kaip Jėzų. Jo vardas - Jėzus arba Gelbėtojas, nes Jis gelbsti žmones ne tik iš pragaro, bet ir iš jų nuodėmių. Jis gelbsti iš pragaro, trokšdamas išlaisvinti ir iš nuodėmingo gyvenimo būdo. Tu neturi Gelbėtojo, jei nesi asmeniškai patyręs išgelbėjimo iš nuodėmės. Kokia nauda vadinti Jėzų Viešpačiu ir Gelbėtoju, kol nesame praktiškai pažinę Jo kaip Gelbėtojo iš nuodėmės? Ar galime į Jį kreiptis „Viešpatie, Viešpatie“ ir nedaryti to, ką Jis įsakė? Ar galime Jį vadinti Gelbėtoju, bet atsisakyti priimti Jo išgelbėjimą iš savo nuodėmių, nuodėmingų įpročių bei savanaudiškumo?

Mes turime pažinti Jį kaip Tą, kurio kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Nepalyginamai labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasią paaukojo save kaip auką be nuodėmės Dievui, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautume Gyvajam Dievui (Hbr 9, 14). Be to, apaštalas Petras primena mums: Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to Avinėlio be kliaudos ir dėmės (1 Pt 1, 18-19). Jis rašo: Išrinktiesiems išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventinimu, kad būtų klusnūs ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tepadaugėja jums malonė ir ramybė! (1 Pt 1, 2). Apaštalas Jonas šlovina Jį ir tuo pačiu mus drąsina: Tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalystę ir kunigus savo Dievui ir Tėvui, - Jam šlovė ir galybė per amžių amžius! (Apr 1, 5-6).

Kai mes teisingai suvokiame atpirkimo prasmę ir tai, dėl ko buvo pralietas Viešpaties kraujas, esame apvalomi nuo nuodėmės. Apiplauti Jėzaus Kristaus krauju, mes galime suprasti, ką Džeimsas B. Teiloras manė sakydamas: „Aš buvau šaltinyje ir esu apvalytas.“ Tik iš savo asmeninio patyrimo tu gali žinoti, ką reiškia Jėzaus žodžiai: Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau (Jn 15, 3). Tu turi pažinti Jo meilę ir žinoti, kad esi nuplautas Jo pralietu krauju. Ezechielis skelbė Dievo pažadą: Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jus. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu į jus savo dvasią ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus (Ezech 36, 25-27).

Svarbiausia, kad Šventoji Dvasia atskleistų ir įtvirtintų mumyse šias tiesas. Tik tai gali mus išgelbėti iš nuodėmės ir pašventinti mūsų sielas. Tai apvalys mus nuo netyrumo ir nuo mūsų stabų. Tuomet būsime švarūs.

Svarbu suprasti Kristaus mirties prasmę, suvokti Jo auką už mūsų nuodėmes. Tik Šventoji Dvasia gali apreikšti, kad Jis mirė už mus vietoj mūsų.

Gerai yra suprasti Kristaus kančią ant kryžiaus, tačiau ne mažiau svarbu patirti tikrą pergalę savo gyvenime. Pripažinkime, kad Kristus už mus asmeniškai kentėjo ant kryžiaus. Išmokime tai suvokdami pasakyti: „Mano Dievas ir Karalius aukojosi dėl manęs. Ši mirtis ir kančia buvo iškęsta dėl mano nuodėmių. Šis palaimintas Avinėlis buvo nužudytas dėl manęs.“ Kai mes visiškai suvoksime ir priimsime Kristų kaip Karalių ir kaip mirusį už mus Gelbėtoją, Jis galės sunaikinti nuodėmę mūsų viduje. Kas, jei ne mus mylinčio ir už mus mirusio Kristaus pažinimas, sulaikys mus nuo maišto prieš Jo karalystę? (Systematic Theology, p. 673, 674, 639).

Malda

Viešpatie Jėzau, ar mano širdis tokia kieta, jei neverkiu, galvodamas, kad Tu iš meilės man mirei už mane? Jei negaliu nusižeminęs ir noriai nusilenkti prieš Tavo sostą, aš esu užkietintas nuodėmės ir maišto. Mokyk mane savo Žodžiu ir pripildyk mane savo Dvasios, kad galėčiau mylinčia širdimi džiaugsmingai paklusti Tavo įsakymams. Aš turiu vienintelį troškimą - šlovinti Tave. Tu viską padarei dėl manęs ir aš džiaugiuosi Tavo išgelbėjimu. Padėk man skelbti Gerąją Naujieną apie Tave ir Tavo darbus, kad daugelis, išpažinę savo nuodėmes, galėtų nusilenkti, pagarbinti ir šlovinti Tave per amžių amžius. Amen.

Ištrauka iš knygos „Vienybės su Kristumi principai“

Publikuota iš www.btz.lt