Straipsniai

Dievas ištikimas per amžius!

Artur Simonjan
2014 May 30 d.

Dievas sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Jis ištikimas per amžius (Ps 146, 6) visiems, įskaitant ir žmogų, nes jis yra Dievo sukurtas ir, svarbiausia, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Viešpats ištikimai mus saugoja kiekviename žingsnyje. Parašyta, kad Jis žino, kada mes įeiname ir išeiname, kada atsisėdame ir kada keliamės (pagal Ps 139).

Kyla klausimas, o ar mes galime likti ištikimi Viešpačiui? Jis mus saugo, nes su mumis sudarė amžiną sandorą. Tai reiškia, kad ir mes turime būti ištikimi: a) Dievui; b) šeimai; c) bažnyčiai ir tarnystei, kuriai tarnauti esame pašaukti; d) draugystei; e) savo šaliai. Visose šiose gyvenimo sferose galima būti palaimintam, jeigu liksime ištikimi.

Mums liepta: „Taip darykite Viešpaties baimėje, ištikimai ir tobula širdimi“ (2 Krn 19, 9). Todėl kur jūs bedirbtumėte, jeigu taip elgsitės, būtinai būsite giriamas ir būsite daugelio žmonių pageidaujamas. Tuomet Dievo šviesa apšvies jus, ir Viešpats jus išaukštins, kaip savo laiku išaukštino Juozapą (Pr 39 – 50 sk.). Jis mums yra geras tarnavimo Viešpaties baimėje, ištikimybės ir tyros širdies pavyzdys.

O jeigu viską daryti neturint Dievo baimės, neištikimai ir turint klastingą širdį, tada, žinoma, negalima būti palaimintam. Manau, jeigu žmogus nėra dievobaimingas, nėra atsidavęs ir ištikimas, jis neturės ir pasisekimo. Toks žmogus yra pavojingame kelyje ir jam reikia atgailauti.

Biblija pasakoja, kad Asirijos karalius Sanheribas ketino užkariauti sutvirtintus Judėjos miestus (2 Krn 32, 1). Jis įsibrovė į Judėjos šalį po to, kai buvo sudaręs ištikimybės sutartį, tačiau Viešpats neleido, kad jis laimėtų. Šis žodis mums apreiškia, kad po ištikimybės sutarties sudarymo yra pavojus būti užpultam. Mes nebūsime atakuojami, kol nesudarėme sutarties, kol nesame sandoroje, bet nuo sandoros sudarymo dienos prasideda puolimai.

Aš esu girdėjęs daug istorijų, kaip vyras ir moteris, oficialiai neįforminę savo santykių, ramiai ir draugiškai gyveno kartu. Bet vos tik nuspręsdavo įteisinti savo tarpusavio santykius ir sudaryti ištikimybės sandorą, iš karto iškildavo problemų ir prasidėdavo kivirčai.

Taip pat gali nutikti ir dvasiniame gyvenime. Kai tik jūs nusprendžiate ištikimai tarnauti Viešpačiui, prasideda atakos, kurios mėgina jus atitolinti nuo tarnavimo bažnyčioje. Būkime ištikimi, kaip Dovydas ir Jonatanas. Jie išgyveno skaitlingus jų draugystės puolimus, bet iki galo išliko vienas kitam ištikimi.

Brangieji, jeigu jūs esate ištikimybės sandoroje su savo šeima, draugais, šalimi, darbu arba tarnyste, saugokite šią sandorą, ir Viešpats būtinai jus išaukštins už jūsų ištikimybę. Biblija aiškiai sako, kad „ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia greitai praturtėti, neliks nekaltas“ (Pat 28, 20). Daugelis palaiminimus supranta tik kaip materialinę gerovę. Tačiau materialinis turtas yra tik dalis palaiminimų, antraip būtų galima teigti, jog šio pasaulio turtingi žmonės yra palaiminti.

Iš tiesų palaimintu žmogumi galima laikyti tą, kuris yra išgelbėtas ir turi amžiną gyvenimą. Ir ne tik jis, bet ir jo vaikai, anūkai ir proanūkiai. Įsivaizduokite, kaip būtų skaudu, patekus į dangų, ten nesutikti savo vaikų, anūkų ir proanūkių. Tačiau aš tikiu, kad Dievo palaiminimas persiduoda iš kartos į kartą, kaip paveldas. Galbūt šiandien jūsų kelias yra sunkus, bet žinokite – jūs ruošiate palaiminimus ateinančiai kartai. Palaiminimai apima džiaugsmą, ramybę, teisumą ir, kodėl gi ir ne, turtą. Tik neskubėkite praturtėti, o siekite būti ištikimi, nes ištikimybė duos daugiau palaiminimų ne tik jūsų gyvenimui, bet ir kitos kartos gyvenimui.

Ištikimą žmogų Viešpats kviečia įeiti į savo džiaugsmą (Mt 25, 21). Aš esu įsitikinęs, jog mes laikome ištikimybės egzaminą kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Jeigu jūs kam nors ką nors pažadėjote, būtinai įvykdykite pažadą, nes Viešpats tam, kuris ištikimas mažame, duos daugiau. Duok Dieve mums išlikti ištikimais, kad įeitume į mūsų Viešpaties džiaugsmą. Kaip žmogaus džiugi nuotaika daro įtaką aplinkiniams, taip Viešpaties džiaugsmas persiduoda Jo vaikams.

Jėzus savo mokiniams davė tris svarbius patarimus: būkite ištikimi mažuose dalykuose, tai gausite didelius dalykus; būkite ištikimi su svetimu daiktu, ir jums duos tai, kas jūsų; būkite ištikimi neteisioje Mamonoje, ir jums patikės tikruosius turtus (Lk 16, 10-12).

Būkite ištikimi, ir šie trys palaiminimai būtinai priklausys jums!