Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 3 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
aciu_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2019 January 03 d.

„Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi“ (Ps 100, 4). Mano mama gulėjo onkologijos centre, o aš ją slaugiau ir gyvenau tame pačiame pastate. Ten aš susipažinau su Lora, kuri slaugė savo vyrą ir gyveno toliau koridoriuje. Mes su Lora kalbėjomės, juokėmės, atviravome, verkėme ir meldėmės.

Dvasiniai skaitiniai
akimirka_.jpg
James Banks
 • 2019 January 03 d.

„Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius“ (Pat 16, 9). Neseniai dirbau perstatant namą sūnaus, kuris gyvena už trijų valandų kelio. Darbas užėmė daugiau laiko, negu tikėjomės. Kas rytą meldžiausi, kad iki saulės laidos darbą užbaigtume.

Dvasiniai skaitiniai
kaledos__.jpg
Lawrence Darmani
 • 2018 December 20 d.

„Visada mano akys į Viešpatį krypsta“ (Ps 25, 15). Pačias vienišiausias savo gyvenime Kalėdas aš švenčiau šiaurės Ganoje senelių namuose. Man buvo penkiolika. Tėvai, broliai ir seserys buvo nuo mūsų už tūkstančio kilometrų. Anksčiau aš visuomet švęsdavau Kalėdas su jais ir savo kaimo draugais.

Dvasiniai skaitiniai
tevai_vaikai_.jpg
David H. Roper
 • 2018 December 17 d.

„Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus“ (Mal 4, 6). Mano tėvas buvo geras tėvas. O aš dažniausiai buvau atsakingas sūnus. Tačiau mano tėvui trūko to, ko aš galėjau jam duoti, – manęs. Jis buvo tylus žmogus. Aš taip pat dažniausiai tylėdavau. Mes ištisas valandas dirbdavome petys petin, nepratardami nė žodžio arba retkarčiais persimesdami pavienėmis frazėmis.

Dvasiniai skaitiniai
kitojepuseje_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 December 17 d.

„Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui“ (Fil 1, 12). Ganoje potvynio metu srovė nuplovė tiltą per Tano upę. Nju-Krobo gyventojai buvo „atkirsti nuo civilizacijos“. Pastoriaus Samuelio Apijaus bažnyčią, kuri buvo kitame krante, pradėjo lankyti mažiau žmonių.

Dvasiniai skaitiniai
ismintiessaltinis_.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2018 December 04 d.

„Duok savo tarnui išmintingą širdį“ (1 Kar 3, 9). Vienas vyras padavė į teismą moterį už tai, kad ji pavogė jo šunį. Teisme moteris pasakė, kad šuo priklauso jai, ir nurodė vietą, kur ji pirko šunį. Teisėjas lengvai nustatė tikrąjį savininką. Jis liepė paleisti šunį nuo pavadėlio. Jis džiugiai vizgindamas uodegą nubėgo pas vyrą.

Dvasiniai skaitiniai
turime_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 December 04 d.

„Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimamas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi“ (2 Kor 8, 12). Mano draugė nusprendė pakviesti savo artimuosius ir draugus šventėms savo namuose. Laukdami džiugaus susitikimo, kiekvienas svečias norėjo prisidėti prie vaišių ir tuo šiek tiek padėti padengti išlaidas.

Dvasiniai skaitiniai
kasvairuoja_.jpg
James Banks
 • 2018 December 04 d.

„Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“(Gal 5, 25). Ant mano kaimyno Timo automobilio prietaisų skydelio stovi pabaisos figūrėlė iš vaikiškos Moriso Sendako (Maurice B. Sendak) knygelės „Ten, kur gyvena pabaisos“.

Dvasiniai skaitiniai
pavojingi_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 December 04 d.

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35). Dailininkas Sigizmundas Goetze savo paveikslu „Paniekintas ir žmonių atmestas“ šokiravo Viktorijos laikų Angliją. Paveiksle jis pavaizdavo Goetzes amžininkų apsuptą kenčiantį, atmestą Jėzų.

Dvasiniai skaitiniai
kaipavargsti_.jpg
Bill Crowder
 • 2018 November 18 d.

„Matydamas minias, Jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens“ (Mt 9, 36). Ana Frank (Anne Frank) išgarsėjo dėl savo dienoraščio, kuriame ji aprašė, kaip Antrojo pasaulinio karo metu jos šeima kelis metus slapstėsi nuo vokiečių. Vėliau juos surado ir uždarė į koncentracijos stovyklą.

Dvasiniai skaitiniai
polinkis_.jpg
Xochitl Dixon
 • 2018 November 18 d.

„Argi mes turėsime papjauti avis ir jaučius, kad užtektų visiems? Ar susirinks jūros žuvys, kad juos pasotintų?“ (Sk 11, 22). Lėtinis skausmas ir judėjimo apribojimai padarė savo darbą. Aš tapau irzli, reikli ir nedėkinga. Ir ant ko gi visa tai išlieti, jei ne ant savo pačios vyro? Aš ėmiau skųstis dėl to, kaip jis mane slaugo.

Dvasiniai skaitiniai
taika_.jpg
Tim Gustafson
 • 2018 November 18 d.

„Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Rom 5, 1). „Jūs vis dar tikitės taikos ir ramybės?“, – 1984 m. žurnalistas paklausė Bobo Dylano (Bob Dylan). „Nebus jokios taikos“, – atsakė muzikantas. Šis jo atsakymas sukėlė neigiamą visuomenės reakciją.

Dvasiniai skaitiniai
spyglys_.jpg
Adam Holz
 • 2018 November 18 d.

„Jis buvo sužeistas dėl mūsų kaltės (...) jo žaizdomis esame išgydyti“ (Iz 53, 5). Man į rodomąjį pirštą iki kraujo įdūrė spyglys. Aš šūktelėjau ir instinktyviai atitraukiau ranką. Bet ko gi stebėtis? Aš be pirštinių ėmiausi išrauti spygliuotą krūmą – štai ir gavau pagal nuopelnus.

Dvasiniai skaitiniai
pasitikek_.jpg
James Banks
 • 2018 November 11 d.

„Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas“ (Ps 68, 19). - Tėti, nepaleisk manęs! - Nepaleisiu. Aš laikau tave tvirtai! Būdamas mažas berniukas, aš siaubingai bijojau nuskęsti. O tėvas norėjo išmokyti mane plaukti.

Dvasiniai skaitiniai
pasakojimai_.jpg
Lisa Samra
 • 2018 November 11 d.

„Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė“ (Jn 21, 25). Vaikystėje aš mėgau vaikščioti į mūsų mažą vietinę biblioteką. Kartą žiūrėdama į paaugliams skirtas knygų lentynas, aš nusprendžiau jas visas perskaityti. Per tokį savo entuziazmą aš užmiršau, jog biblioteka reguliariai gaudavo naujas knygas.

Dvasiniai skaitiniai
giedantis_.jpg
Adam Holz
 • 2018 November 11 d.

 „Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas“ (Sof 3, 17). Iki tol, kol mes su žmona susilaukėme vaikų, man niekas nesakė, koks šeimoje svarbus giedojimas.

Dvasiniai skaitiniai
drasa__.jpg
Bill Crowder
 • 2018 November 11 d.

„Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio pasaulio tamsybių valdovais“ (Ef 6, 12). Teresė Prekerova buvo dar visai jauna, kai naciai įsiveržė į jos gimtąją Lenkiją. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o kartu su juo ir siaubingas Holokaustas. Teresės kaimynai žydai dingdavo vienas ko kito.

Dvasiniai skaitiniai
uzdraugus_.jpg
Monika Brands
 • 2018 November 06 d.

„Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus myliu“ (Jn 15, 12). Emilės Brontės romane „Vėtrų kalnas“ yra vienas personažas – vaidingas, nesugyvenamas žmogus, kuris visą laiką kritikuodamas kitus cituoja Bibliją. Jis apibūdintas kaip „įkyrus veidmainiškas teisuolis fariziejus...

Dvasiniai skaitiniai
pavargstame_.jpg
Alyson Kieda
 • 2018 November 06 d.

„Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!“ (Gal 6, 9). Kartais daryti gera nėra paprasta. „Kokia nauda iš mano gerų darbų ir gerų norų?“ – galvojame. Visai neseniai ir mane aplankė tokios mintys, kai aš (viską apmąsčiusi maldoje) išsiunčiau draugei padrąsinantį elektroninį laišką.

Dvasiniai skaitiniai
eiti_.jpg
Adam Holz
 • 2018 November 06 d.

„Tavo ausys girdės žodžius, sakomus tau už nugaros: „Tas yra kelias, eikite juo“, jei būsite nukrypę į dešinę ar į kairę“ (Iz 30, 21). „Eikime ten“ – pasakiau aš, paėmęs už pečių sūnų bei pasukdamas jį minioje, kad eitų paskui mamą ir seseris. Buvo laisvadienis, ir mes nusprendėme jį praleisti pramogų parke. Žmonių buvo daug, berniukas pavargo ir dažnai nukrypdavo.

Dvasiniai skaitiniai
viltis_2.jpg
Anne Cetas
 • 2018 November 06 d.

„O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota“ (Rom 5, 5). Ilgą laiką Elžbieta kovojo su priklausomybe nuo narkotikų, o kai ji išsigydė, norėjo padėti kitiems. Tačiau kaip tai padaryti? Ji ėmė rašyti padrąsinančius raštelius ir palikinėti įvairiose vietose.

Dvasiniai skaitiniai
tinkamaslaikas_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 October 09 d.

„Jis skirtu laiku viską puikiai padarė“ (Ekl 3, 11). Vakar savo vyresnei dukrai aš pirkau bilietą į lėktuvą. Atėjo laikas išvykti į koledžą. Turint galvoje ašarų kiekį, kurios buvo išlietos ant kompiuterio klaviatūros, forminant bilietą, aš stebiuosi, kad ji vis dar veikia. Mes kartu praleidome puikius aštuoniolika metų, bet tenka skirtis. 

Dvasiniai skaitiniai
isstoveti_.jpg
Arthur Jackson
 • 2018 October 09 d.

„Kuris gali išlaikyti jus nepuolusius...“ (Jud 1, 24). Gatvėje buvo šalta ir slidu. Aš norėjau kuo greičiau perbėgti iš šilto automobilio į šiltą namą. Tačiau pusiaukelėje žemė išslydo man iš po kojų. Aš labai nenatūraliai nukritau, taip, kad keliai vos neatsilenkė į priešingą pusę.

Dvasiniai skaitiniai
raumenys_.jpg
Kirsten Holmberg
 • 2018 October 09 d.

„Juozapatas nusigandęs atsidavė ieškoti Viešpaties ir paskelbė pasninką visame Jude“(2 Krn 20, 3). Kultūristai, siekdami pergalės varžybose, prisiverčia alinančiai treniruotis. Iš pradžių jie stengiasi pripumpuoti kuo daugiau raumenų masės. Artinantis varžyboms, jie sutelkia savo dėmesį, kad pašalintų bet kokius riebalų požymius, kurie galėtų paslėpti raumenis.

Dvasiniai skaitiniai
namo_.jpg
Randy Kilgore
 • 2018 October 09 d.

„Kuris (Dievas) guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami“ (2 Kor 1, 4). Kartais kelionė gyvenimo keliu pasidaro tokia sunki, kad mes prarandame viltį. Atrodo, jog mus supančiai tamsai niekada nebus galo.