Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 23 iš 24  > >>

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 28 d.

Jei esu Dievo vaikas ir gyvenu arti Jo širdies, tuomet pažįstu savo Tėvą ir esu pilnas pasitikėjimo. Jei mano tikėjimas tik galvoje, tuomet ieškau argumentų, diskutuoju ir galbūt noriu perkalbėti Dievą. Jei mano tikėjimas svyruoja kaip meldai vėjyje, negaliu su pasitikėjimu kreiptis į savo dangiškąjį Tėvą.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 September 27 d.

„Viešpatie, Tavimi viliuosi. Tu išgirsi, Viešpatie, mano Dieve!“ (Ps 38, 15). Dievo išmintis yra atsakymas į viską apimantį ir viską griaunantį žmogaus kvailumą. Patarlių knyga primena: „Viešpaties baimė – išminties pradžia, o Šventojo pažinimas – supratimas“ (Pat 9, 10). Tik leisdami Dievui save pakeisti, mes galime nugalėti savo paikumą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 26 d.

Viską, ką mes turime, gauname iš Dievo dovanai – mums nereikia už tai mokėti. Taip pat ir kiekvieną dvasinį palaiminimą. Jo ramybė, Jo džiaugsmas, gailestingumas - visa tai yra Dievo dovanos. Jėzus nori, kad mes jas dovanotume kitiems, JIS nori taip mus naudoti, kad savo aplinkoje būtume palaiminimas kitiems! 

Dvasiniai skaitiniai
kelias100.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 September 25 d.

Mūsų krikščioniškas gyvenimas – ne tik eiti Dievo keliu, bet ir neišklysti iš jo. Nuodėminga prigimtis visada pasiduoda pasaulio malonumams. Piktasis surengs ne vieną puolimą prieš tavo ištvermę. Jis stengsis nutraukti tave nuo Viešpaties kelio. Jis įteigs tau mintį, kad tas kelias per sunkus...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Joe Stowell
 • 2013 September 23 d.

„Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka“ (Ps 91,1). Nepriklausomai nuo to, ką jums atneš ateinanti diena ar kokį užpuolimą jums reikės nugalėti, neužmirškite, kad jūsų Dievas yra pats stipriausias pasaulyje. Būkite ramūs: Jo viską nugalintis dalyvavimo šešėlis pakeis bet kokias aplinkybes...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 22 d.

Buvo laikotarpis, kai nuo rūpesčių beveik sunykau. Tiesiog labai trūko pinigų pragyvenimui. Nors ir daug dirbdavau, tai nedavė rezultatų. Mane nuolat slėgė rūpesčiai dėl rytojaus. Dievas iš tikrųjų šiuo laikotarpiu apsireiškė kaip dangiškasis Tėvas; dažnai JIS darė mažus stebuklus, kad mes galėtume išgyventi, ir niekuomet nieko netrūko...

Dvasiniai skaitiniai
isileisk100.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 September 21 d.

Kai kurie žmonės, išgirdę Evangeliją, tuojau atveria Kristui savo širdies duris. Kiti beldimą išgirsta vėliau. Tačiau daugelis dar ignoruoja Evangeliją, abejoja Kristaus auka, nenori įsileisti Jėzaus į savo gyvenimą, priešinasi, teisinasi, kad dar neatėjo tinkamas laikas, kad dar nepasiruošę, kad  labai daug dirba, mokosi, rūpinasi šeima..

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 20 d.

Regėti Dievą, Jį pažinti… Kas to nenorėtų? Kai esu lauke, gamtoje, paplūdimy arba miške, arba kai naktį stebiu žvaigždžių jūrą, tada matau Jo kūriniją ir pažįstu mažą dalį Jo didybės ir grožio. Kaip tobulai viskas sutvarkyta! Kai atpažįstu Dievą Jo nuostabioje kūrinijoje, noriu Jam dėkoti ir Jį garbinti. Tada mano širdis persipildo!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 19 d.

Jėzus norėtų, kad mes Juo pasitikėtume. Todėl Jis treniruoja mūsų tikėjimą. JIS pradeda nuo visai mažų dalykų, kurie reikalauja mūsų pasitikėjimo. Kai mes išlaikome egzaminą, Jis perkelia mus į kitą situaciją, kuri reikalauja dar daugiau pasitikėjimo. Jeigu mes nesusidorojame, Jis nepalieka mūsų, bet pasilenkia prie mūsų ir sako: „Ei, taigi Aš su tavimi!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 18 d.

Dievas nori, kad mes melstumėmės! Net jei Jis ir yra visagalis, vis tiek nori, kad Jo prašytume. Tuomet Jo valia gali įvykti kaip ir danguje, taip ir čia žemėje. O dangiškų sąlygų juk trokštame mes visi! Jėzus mus drąsina paminėdamas Elijo pavyzdį. Jis buvo taip pat tik žmogus, kaip tu ir aš. Bet Dievas Jį išklausė ir padarė ne vieną stebuklą.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David H. Roper
 • 2013 September 17 d.

„Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai“ (Ps 37, 23). Mes dažnai norime sužinoti Dievo valią, o ypač, kai atsiduriame keblioje situacijoje. Kaip toliau viskas man klosis? Ar man verta likti čia, ar Dievas nori mane matyti kitoje vietoje? Norit sužinoti tikrą atsakymą, vienintelis būdas – daryti tai, ko šią minutę Jis iš mūsų tikisi.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 16 d.

Dievas ieško, kas maldoje užtartų šį pasaulį! JIS atidavė šią žemę žmonėms ir laukia, kad žmonės kreiptųsi pagalbos iškilusiose problemose. Dangus priklauso Viešpačiui, žemė – žmogui. Dievas neprašomas nesikiša į mūsų veiklą. Todėl taip svarbu melstis!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schult
 • 2013 September 15 d.

„Jis ieškojo savo tėvų Dievo ir vykdė Jo įsakymus, ir nesekė Izraelio pavyzdžiu“ (2 Kron 17, 4). Galvodama apie savo tėvą, aš dažnai prisimenu posakį: „Jis manęs nemokė gyventi; jis gyveno, o aš stebėjau, kaip jis tą daro“. Jaunystėje ne kartą turėjau galimybę matyti, kaip mano tėvas vaikščioja Dievo akivaizdoje.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 14 d.

Mūsų veikla dažnai yra pilna streso ir reikalavimų, kartais net perkrovų. Mums tenka dirbti net po darbo ar savaitgaliais, atostogų metu, - tiek daug nešame atsakomybių. Jau pirmadienį mums reikia poilsio. Dievas nenori šio karštligiško skubėjimo! JIS nori mums dovanoti gyvenimą, pilną ramybės ir jėgos.

Dvasiniai skaitiniai
ieremiya-stepek-1.jpg
 • 2013 September 13 d.

Pastorius Jeremijas Steepek savitai nusprendė patikrinti, ar krikščionimis save laikantys žmonės iš tiesų teisingai supranta, kaip jie turėtų elgtis Dievo ir žmonių akivaizdoje. Taigi, jis persirengė benamiu ir nuėjo į 10 000 narių turinčią bažnyčią, kurioje tą rytą jis turėjo būti pristatytas, kaip pagrindinis pastorius.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgory
 • 2013 September 13 d.

„Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2.4) Vienas iš mano mėgiamiausių Biblijos tekstų, susijusių su darbu, yra Nehemijo knygoje 1 – 2 skyriuose. Šio pasakojimo herojus, karaliaus Artakserkso vyno pilstytojas, buvo toks uolus, jog karalius panoro apdovanoti ištikimąjį tarną ir jam padėti, besirūpinant dėl sugriautos Jeruzalės.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 12 d.

Dievas nori, kad mes taptume nauju žmogumi, panašiu į Jį. Tam yra keletas etapų: nusivilkti senąjį žmogų su jo darbais, tuomet JIS gali mus perkeisti. Biblijoje taip rašoma: „Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 September 11 d.

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte...“ (Jn 13, 34). Seniau aš esu rašęs straipsnį apie savo žmoną Marliną ir jos vestibulinio aparato problemas. Kai straipsnis buvo išspausdintas, ant mūsų pasipylė gausus skaitytojų laiškų lietus, kuriuose jie siūlėsi padėti ir palaikyti, o daugiausiai užjausdami klausė apie jos būklę.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 09 d.

VIEŠPATS pakreipė Jobo dalią, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. VIEŠPATS davė Jobui dvigubai daugiau negu jis buvo anksčiau turėjęs. /Jobo knyga 42, 10/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 06 d.

„Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų.”/1 Jono 3, 8b/ Ar tai ne gera žinia?! Jėzus yra galingesnis! JIS iš tikrųjų nori sugriauti šėtono - griovėjo ir žudiko darbus!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 05 d.

„Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, - tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?!“ /Laiškas romiečiams 8,32/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 04 d.

„Savo ranka, VIEŠPATIE, išgelbėk nuo mirtingųjų, kurių dalia tik šis gyvenimas. Jų pilvai teprisipildo to, ką esi jiems sutaupęs, jų vaikai tegu sočiai sau glemžia bei tepalieka ir savo mažyliams. O aš, būdamas doras, matysiu Tavo veidą ir pabudęs būsiu laimingas dėl Tavo Artumo.“ /Psalmė 17, 14-15/

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 03 d.

„Tą pačią dieną, atėjus vakarui, Jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip Jį ir pasiėmė, kaip Jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulis viesulas, ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo. Mokiniai pažadino Jį...

Dvasiniai skaitiniai
pasitikėjimas - Copy.jpg
Oswald Chambers
 • 2013 August 31 d.

Ar niekuomet nesate sau sakę: „Esu sužavėtas nuostabių Dievo Žodžio tiesų, bet Jam nederėtų tikėtis, kad sugebėsiu laikytis šių principų ir viską tiksliai įgyvendinsiu!“ Mūsų nuostatos dėl Jėzaus Kristaus ir jo gebėjimų turi religinio pranašumo atspalvį. Jo idealai mums atrodo aukšti ir įspūdingi, tačiau manome, kad Jis atitrūkęs nuo realybės, o Jo skelbiamos tiesos neįgyvendintos.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 August 30 d.

„Tavyje, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos; neleisk man niekada nusivilti! Kadangi Tu teisus, ateik į pagalbą ir išgelbėk, atkreipk į mane savo ausį ir padėk man! Būk mano užuovėjos uola, stipri tvirtovė man išgelbėti, nes TU mano Uola ir tvirtovė.“ /Psalmė 71, 1-3/