Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 22 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 October 10 d.

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais...“ (Apd 1, 8). Kartą, kai buvau paauglys, aš tapau baisios avarijos liudininku. Šis jau ir taip šokiruojantis išgyvenimas turėjo nemalonų tęsinį. Būdamas vienintelis to atsitikimo liudininkas, aš kelis vėlesnius mėnesius advokatams ir draudimo agentams pasakojau apie tai, ką mačiau.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 08 d.

Jo akys pilnos meilės, gilios ir neišsenkančios kaip jūra. Nėra jose nė lašelio pasmerkimo. Tik tyriausia ir aukščiausia kokia tik gali būti Meilė. Jo meilus žvilgsnis persmelkia mane ir mato kiekvieną mano širdies skausmą, visus troškimus ir ilgesį...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 07 d.

Nuodėmė apibūdina mūsų būseną po atsiskyrimo nuo Dievo, ir nuodėmė yra šios atskirties pasekmė. Tačiau Dievas ilgisi savo vaikų ir JIS nutiesė tiltą per tarpeklį, kuris skiria abi šalis. Kitoje pusėje yra Dievo šalis, tad Jėzus yra tas tiltas, kuriuo galime iš vienos salos patekti į Dievo Karalystę.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 05 d.

JIS yra su manimi ir man padeda visame kame, kad ir kur eičiau! JIS yra šalia! Ko gi reikėtų man bijoti?! Viešpats tvirtai laiko mane, Jo dešinė – virš manęs. JIS nepamiršta ir nepalieka manęs! Kartais priešas atima viltį ir drąsą; visiškai nusiviliame ir nuliūstame. Bet Jėzus šiandien dovanoja mums naują drąsą! JIS yra mūsų viltis!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 October 04 d.

„Daug žydų buvo atėję pas Mortą ir Mariją paguosti jų dėl brolio“ (Jn 11, 19). Prieš daug metų, kai dirbau stambios korporacijos kadrų skyriuje, mane pakvietė į seno darbuotojo, kurio aš nė karto nebuvau matęs, laidotuves. Jis buvo mūrininkas, bendradarbiai jį labai gerbė, tačiau keista, nes pareikšti užuojautą atėjo labai mažai žmonių...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 October 03 d.

1990 metais visur pasaulyje vyko Jėzaus maršo festivaliai. Šimtai tūkstančių krikščionių ėjo per miestus ir džiaugėsi Jėzumi. Mes dalyvavome tokioje šventėje Berlyne kartu su 50 tūkstančių krikščionių, kurie ėjo per miestą, dainavo ir meldėsi. Vyravo labai nuostabi, džiaugsminga, lengva atmosfera. Visus vienijo viena tema: Jėzus Kristus, mūsų Karalius.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2013 October 01 d.

„...Vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 14). Kolorado valstijos svečiai dažnai, net to neįtardami, kenčia dėl dehidracijos. Sausas klimatas ir, ypač kalnuose, kaitri saulė iš kūno gali greitai atimti šį brangų skystį. Todėl daugelis turistinių žemėlapių ir ženklų skatina žmones gerti daug vandens.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 30 d.

Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkasFariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės ­ plėšikai, sukčiai, svetimautojai ­ arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju...

Dvasiniai skaitiniai
kri.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 September 29 d.

Aukščiausiasis mums dovanojo ne religiją, o tikėjimą, kuris tiesos keliu kiekvieną artina prie Dievo. Pasaulyje yra daug religijų ir kiekviena jų skelbia savo tiesas, nesusijusias su tiesomis, užrašytomis Šv. Rašte – Biblijoje. Apsistokime prie krikščioniško tikėjimo, kurio kertinis akmuo – Kristus.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 28 d.

Jei esu Dievo vaikas ir gyvenu arti Jo širdies, tuomet pažįstu savo Tėvą ir esu pilnas pasitikėjimo. Jei mano tikėjimas tik galvoje, tuomet ieškau argumentų, diskutuoju ir galbūt noriu perkalbėti Dievą. Jei mano tikėjimas svyruoja kaip meldai vėjyje, negaliu su pasitikėjimu kreiptis į savo dangiškąjį Tėvą.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 September 27 d.

„Viešpatie, Tavimi viliuosi. Tu išgirsi, Viešpatie, mano Dieve!“ (Ps 38, 15). Dievo išmintis yra atsakymas į viską apimantį ir viską griaunantį žmogaus kvailumą. Patarlių knyga primena: „Viešpaties baimė – išminties pradžia, o Šventojo pažinimas – supratimas“ (Pat 9, 10). Tik leisdami Dievui save pakeisti, mes galime nugalėti savo paikumą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 26 d.

Viską, ką mes turime, gauname iš Dievo dovanai – mums nereikia už tai mokėti. Taip pat ir kiekvieną dvasinį palaiminimą. Jo ramybė, Jo džiaugsmas, gailestingumas - visa tai yra Dievo dovanos. Jėzus nori, kad mes jas dovanotume kitiems, JIS nori taip mus naudoti, kad savo aplinkoje būtume palaiminimas kitiems! 

Dvasiniai skaitiniai
kelias100.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 September 25 d.

Mūsų krikščioniškas gyvenimas – ne tik eiti Dievo keliu, bet ir neišklysti iš jo. Nuodėminga prigimtis visada pasiduoda pasaulio malonumams. Piktasis surengs ne vieną puolimą prieš tavo ištvermę. Jis stengsis nutraukti tave nuo Viešpaties kelio. Jis įteigs tau mintį, kad tas kelias per sunkus...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Joe Stowell
 • 2013 September 23 d.

„Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka“ (Ps 91,1). Nepriklausomai nuo to, ką jums atneš ateinanti diena ar kokį užpuolimą jums reikės nugalėti, neužmirškite, kad jūsų Dievas yra pats stipriausias pasaulyje. Būkite ramūs: Jo viską nugalintis dalyvavimo šešėlis pakeis bet kokias aplinkybes...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 22 d.

Buvo laikotarpis, kai nuo rūpesčių beveik sunykau. Tiesiog labai trūko pinigų pragyvenimui. Nors ir daug dirbdavau, tai nedavė rezultatų. Mane nuolat slėgė rūpesčiai dėl rytojaus. Dievas iš tikrųjų šiuo laikotarpiu apsireiškė kaip dangiškasis Tėvas; dažnai JIS darė mažus stebuklus, kad mes galėtume išgyventi, ir niekuomet nieko netrūko...

Dvasiniai skaitiniai
isileisk100.jpg
Janina Brazauskienė
 • 2013 September 21 d.

Kai kurie žmonės, išgirdę Evangeliją, tuojau atveria Kristui savo širdies duris. Kiti beldimą išgirsta vėliau. Tačiau daugelis dar ignoruoja Evangeliją, abejoja Kristaus auka, nenori įsileisti Jėzaus į savo gyvenimą, priešinasi, teisinasi, kad dar neatėjo tinkamas laikas, kad dar nepasiruošę, kad  labai daug dirba, mokosi, rūpinasi šeima..

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 20 d.

Regėti Dievą, Jį pažinti… Kas to nenorėtų? Kai esu lauke, gamtoje, paplūdimy arba miške, arba kai naktį stebiu žvaigždžių jūrą, tada matau Jo kūriniją ir pažįstu mažą dalį Jo didybės ir grožio. Kaip tobulai viskas sutvarkyta! Kai atpažįstu Dievą Jo nuostabioje kūrinijoje, noriu Jam dėkoti ir Jį garbinti. Tada mano širdis persipildo!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 19 d.

Jėzus norėtų, kad mes Juo pasitikėtume. Todėl Jis treniruoja mūsų tikėjimą. JIS pradeda nuo visai mažų dalykų, kurie reikalauja mūsų pasitikėjimo. Kai mes išlaikome egzaminą, Jis perkelia mus į kitą situaciją, kuri reikalauja dar daugiau pasitikėjimo. Jeigu mes nesusidorojame, Jis nepalieka mūsų, bet pasilenkia prie mūsų ir sako: „Ei, taigi Aš su tavimi!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 18 d.

Dievas nori, kad mes melstumėmės! Net jei Jis ir yra visagalis, vis tiek nori, kad Jo prašytume. Tuomet Jo valia gali įvykti kaip ir danguje, taip ir čia žemėje. O dangiškų sąlygų juk trokštame mes visi! Jėzus mus drąsina paminėdamas Elijo pavyzdį. Jis buvo taip pat tik žmogus, kaip tu ir aš. Bet Dievas Jį išklausė ir padarė ne vieną stebuklą.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David H. Roper
 • 2013 September 17 d.

„Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai“ (Ps 37, 23). Mes dažnai norime sužinoti Dievo valią, o ypač, kai atsiduriame keblioje situacijoje. Kaip toliau viskas man klosis? Ar man verta likti čia, ar Dievas nori mane matyti kitoje vietoje? Norit sužinoti tikrą atsakymą, vienintelis būdas – daryti tai, ko šią minutę Jis iš mūsų tikisi.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 16 d.

Dievas ieško, kas maldoje užtartų šį pasaulį! JIS atidavė šią žemę žmonėms ir laukia, kad žmonės kreiptųsi pagalbos iškilusiose problemose. Dangus priklauso Viešpačiui, žemė – žmogui. Dievas neprašomas nesikiša į mūsų veiklą. Todėl taip svarbu melstis!

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schult
 • 2013 September 15 d.

„Jis ieškojo savo tėvų Dievo ir vykdė Jo įsakymus, ir nesekė Izraelio pavyzdžiu“ (2 Kron 17, 4). Galvodama apie savo tėvą, aš dažnai prisimenu posakį: „Jis manęs nemokė gyventi; jis gyveno, o aš stebėjau, kaip jis tą daro“. Jaunystėje ne kartą turėjau galimybę matyti, kaip mano tėvas vaikščioja Dievo akivaizdoje.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 September 14 d.

Mūsų veikla dažnai yra pilna streso ir reikalavimų, kartais net perkrovų. Mums tenka dirbti net po darbo ar savaitgaliais, atostogų metu, - tiek daug nešame atsakomybių. Jau pirmadienį mums reikia poilsio. Dievas nenori šio karštligiško skubėjimo! JIS nori mums dovanoti gyvenimą, pilną ramybės ir jėgos.

Dvasiniai skaitiniai
ieremiya-stepek-1.jpg
 • 2013 September 13 d.

Pastorius Jeremijas Steepek savitai nusprendė patikrinti, ar krikščionimis save laikantys žmonės iš tiesų teisingai supranta, kaip jie turėtų elgtis Dievo ir žmonių akivaizdoje. Taigi, jis persirengė benamiu ir nuėjo į 10 000 narių turinčią bažnyčią, kurioje tą rytą jis turėjo būti pristatytas, kaip pagrindinis pastorius.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgory
 • 2013 September 13 d.

„Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2.4) Vienas iš mano mėgiamiausių Biblijos tekstų, susijusių su darbu, yra Nehemijo knygoje 1 – 2 skyriuose. Šio pasakojimo herojus, karaliaus Artakserkso vyno pilstytojas, buvo toks uolus, jog karalius panoro apdovanoti ištikimąjį tarną ir jam padėti, besirūpinant dėl sugriautos Jeruzalės.