Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 20 iš 23  > >>

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2013 December 23 d.

„Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ /Iz 9,6)/ Išganytojau, mes garbiname malonę ir gailestingumą; nukreipiame savo žvilgsnius į šventąsias aukštybes. Amžinasis Dievo Žodis įsikūnijo; Ateikite pagarbinti Kūdikį Kristų!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 22 d.

Užtikrintumas yra subtilus dalykas. Jei tvirtai tikiu esantis Viešpaties rankose, gali įvykti bet kas: tai manęs nesukrės per stipriai. Jei žinau, kad Viešpats yra virš visų dalykų, galiu likti ramus. Taip, tikėjimo užtikrintumas yra didelė paguoda ir gelbėjimosi inkaras mūsų neramiai širdžiai.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2013 December 18 d.

„Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“ (Mt 16, 25). Nesisielokite, jeigu kartais jūsų gyvenimas, atrodytų, eina priešinga, negu priimta kryptimi. Dievas suteiks jums jėgų Jį garbinti ir padės eiti pirmyn.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 16 d.

Nebijok!! Tai Dievo Žodis šiai dienai. Nebijok! – nes JIS, mūsų dangiškasis Tėvas, yra čia. Jis išlaisvino mus iš visko, kas mus spaudžia ir neduoda ramybės. Nors mes to dar nepastebime, Jam tai yra jau nuspręstas dalykas, kad mes per visus sunkumus praeisime nenukentėję.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCasland
 • 2013 December 12 d.

„Bet apsirenkite  Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių“ (Rom 13, 14). Eunikė McGarrahan pasakė įkvėpiančią kalbą apie krikščionišką mokinystę, kurioje teigė: „Kostiumas – tai drabužis, kuriuo jūs apsivelkate, o paskui apsimetate, kad jis atitinka jūsų vidinę būseną. O uniforma, atvirkščiai, jums primena...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 10 d.

Dievas nori, kad mūsų širdis būtų tvirta ir dėl nieko per daug nesirūpintų. Priešas mums nuolat pakiša įvairius pavojus, kad mes būtume pilni baimių ir rūpesčių. Tačiau tuomet mes tikrai negalime būti linksmi Kristaus liudytojai. Tuomet yra sugriaunamas mūsų pasitikėjimas Kristumi. Kuo aš tikiu?

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2013 December 09 d.

„Viešpats Dievas išaugino augalą, kad jo šešėlis dengtų Jonos galvą ir išvaduotų iš sielvarto. Jona džiaugėsi augalu. Bet kitą dieną, aušrai brėkštant, Dievas paruošė kirmėlę, kuri pakando augalą, ir tas nudžiūvo (Jon 4, 6-7). Pasakojimas apie neklusnų pranašą Joną akivaizdžiai parodo, kad mums perspėti Dievas naudoja ne tik palaiminimus, bet ir išmėginimus...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 06 d.

Dievo Žodis yra panašus į kūjį, kuris gali sutrupinti uolas, arba į dinamitą, kuris gali susprogdinti bet ką. Jis toks galingas, kad yra pajėgus paveikti viską, ką tik nori. Dievo Žodis prikelia net neegzistuojančius dalykus. Tai yra gyva, viską paveikianti jėga.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
David C. McCaldand
 • 2013 December 05 d.

„...nes išmokau būti patenkintas savo būkle“ (Fil 4, 11). Kai mano žmona buvo maža mergaitė ir gyveno su savo šeima Teksase, jų kaimynas ir draugas buvo pastorius Dr. C. Marney. Vienas iš jo būdo bruožų buvo tai, kad jis visuomet būdavo patenkintas tuo, ką turėjo. Net jų šeimoje prigijo posakis: „Dr. Marney sako: Reikia pažaboti savo norus“.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 04 d.

Žiūrėkime į Jėzų, nes Jis yra tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas (Hebr. 12,2). Jis mums yra tikėjimo pavyzdys. Jis tvirtai tikėjo Dievu, savo Tėvu, ir niekas negalėjo paveikti Jo tikėjimo. Jis pasitikėjo Dievo Žodžiu, veikė pagal Jį, ir Dievas įvykdė savo Žodį. Šis tvirtas pasitikėjimas Dievu įtakojo visą Jėzaus gyvenimą...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dave Branon
 • 2013 December 03 d.

„Dorasis eina saugiais keliais...“ (Pat 10, 9). Mes savo draugiją vadiname „Doros klubu“. O iš tiesų tai tiesiog grupelė vyrukų, kurie po pietų drauge susirenka pažaisti krepšinį. Mes pripažįstame savo klaidas, susilaikome nuo pykčio protrūkių ir stengiamės sąžiningai bei draugiškai elgtis...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 02 d.

Ilgą laiką manyje tūnojo giliai įsišaknijęs teisiančio Dievo paveikslas. Jis teisia už viską. Jis nuolat regi mano nepasitenkinimą, mintis bei jausmus ir už tai teisia. Visa tai Jis užsirašinėja, todėl teismo dieną turėsiu duoti ilgą ataskaitą. Dievo sostas man priminė teisėjo krėslą, kuris visiškai nepanašus į Malonės sostą...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 29 d.

Vakar visą dieną nesilioviau niurzgėti. Niekas man netiko, visur vien sunkumai; niekas nesiseka, viskas kažkaip žlunga; apie mane blogai kalba, visi nori mane tik išnaudoti... Galbūt šios mintys ir jums pažįstamos. Mane jos kartais apninka, ir kai tokioms mintims pasiduodu, tampu nusiminęs ir prislėgtas...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis J. DeHaan
 • 2013 November 28 d.

„Kiekvienam žmogui, kuriam Dievas suteikė turto ir lobių ir leido jam valgyti, imti savo dalį ir džiaugtis savo darbu, tai yra Dievo dovana (Ekl 5, 18). Dr. Džonas Vaitas (John White) savo knygoje „Troškimas prisiartinti“ pasakoja, kaip Dievas kažkada jau suteikė galimybę nusipirkti puikų namą su daugybe patogumų...

Dvasiniai skaitiniai
mok.jpg
Daniel Rosen
 • 2013 November 26 d.

Kiekvienos mesijinės širdies troškimas – sugebėti atpažinti Dievo balsą ir savo gyvenime suprasti Jo vedimą, tačiau daugelis nėra tikri, kaip atpažinti, kad Jis jiems kalba. Kai kurie mano, kad girdėti Jo balsą yra neįkandamas dalykas, kai kurie galvoja, kad tai skirta nedaugeliui išrinktųjų...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2013 November 25 d.

„Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14). Literatūros pamokose aš reikalauju, kad mokiniai rašytų rašinius klasėje. Tik tokiu būdu galima būti užtikrintam, kad tai bus jų pačių darbas.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 22 d.

Mūsų galvose egzistuoja begalė klaidingų nuostatų, kurios visiškai prieštarauja Dievo Tiesai. Todėl stenkimės būti atidūs ir verčiau pasikliaukime Dievo Žodžiu! Jo Žodis turėtų apvalyti mus nuo to beprasmiško mąstymo ir pastatyti mus ant tvirto pagrindo. Nes Jėzus sako: „Tebūnie tau kaip įtikėjai.“

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dave Branon
 • 2013 November 21 d.

„Todėl Dievas Jį išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų“ (Fil 2, 9). Jėzus Kristus dėl mūsų tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Kūrėjas ir Viešpats priėmė tarno pavidalą, kad išpirktų mus savo krauju. Jis, be abejo, yra vertas, kad pašvęstume Jam visą gyvenimą. Dangūs ir žemė skelbia Jo vardo šlovę. Prisijunkite ir jūs!

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 20 d.

Susitaikykime su Dievu! Visokį nepasitenkinimą Jam ir klausimus "kodėl Tu taip padarei? Kodėl leidai vienai ar kitai situacijai įvykti?" stenkimės pamiršti ir sakyti „TAIP“ Jo numatytam keliui, net ir tuomet, jei mums jis atrodo nesuprantamas. Priimkime Jo sakomą „TAIP“, Meilę bei Susitaikymą. Nustokime maištauti prieš savo Kūrėją.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Jennifer Benson Schuldt
 • 2013 November 19 d.

„...Bet Tu esi  Dievas, pasiruošęs atleisti, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras...“ (Neh 9, 17). Būdamas dešimties metų, Džimas nusprendė atsigręžti į Kristų. Po penkiolikos metų jo tikėjimas užgeso. Jis ėmė gyventi dėl malonumų, pakliuvo į priklausomybes. O paskui gyvenimas ėmė griūti. Atsirado problemos darbe...

Dvasiniai skaitiniai
einsteinas.jpg
 • 2013 November 18 d.

Kartą vienas protingas profesorius universitete uždavė savo studentams tokį klausimą: „Ar visą tai, kas egzistuoja, sukūrė Dievas?“ Vienas studentas drąsiai atsakė: „Taip, sukūrė Dievas“. „Dievas viską sukūrė?“ – paklausė profesorius. „Taip, sere.“ – atsakė studentas.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 17 d.

Kituose mes matome kaltes ir nuodėmes, ir labiausiai juos smerkiame. Tik save užjaučiame ir pateisiname visais įmanomais būdais. Tačiau atneškite vieną kartą savo slaptas nuodėmes nesiteisindami Viešpačiui. Jis nori jums atleisti ir išgydyti. Tačiau kas slepia savo nuodėmes, tas nesulauks atleidimo...

Dvasiniai skaitiniai
1459988_10152599620807355_1306043509_n.jpg
 • 2013 November 16 d.

Kartą šeštadienį, prieš eidamas namo, pastorius nutarė paskambinti savo žmonai. Buvo jau beveik 22 val., tačiau žmona neatsiliepė. Pastorius pralaukė net 20 kvietimo signalų, bet žmona taip ir neatsiliepė.  Po kurio laiko jis vėl surinko žmonos telefono numerį, ir šį kartą žmona iš karto atsiliepė. Pastorius paklausė, kodėl ji taip ilgai neatsiliepė...

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 November 15 d.

Dievas pažįsta mus. Jis žino, jog kartais mus aplanko nuovargis, silpnumo jausmas ir mes tampame drungni. Kartais mums pritrūksta kantrybės laukiant, kol Dievas įvykdys savo pažadus, todėl pradedame dvejoti ir baimintis. Būtent todėl Biblija mus ragina naujai sutelkti jėgas ir, tvirtai įsikibus, laikytis tikėjimo.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Randy Kilgore
 • 2013 November 14 d.

„Pjaudamas savo žemės javus, jų nekirsk iki pat lauko krašto ir nerink nukirstų varpų“ (Kun 19, 9). Kai sniegas nukloja ganyklas, fermeriams tenka patiems šerti savo augintinius. Kai šieną iškrauna iš vežimų, stipresni gyvuliai prasibrauna į priekį, o mažesniems ir silpnesniems pasilieka tik nuobiros...