Dvasiniai skaitiniai

<< <  Puslapis 15 iš 19  > >>

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2014 March 25 d.

„Jūs (...) tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Prieš daugelį metų aš nukritau nuo vienuolikos metrų aukščio tilto ir atsidūriau ligoninėje. Ten prie manęs priėjo mano lovos kaimyno žmona ir pasakė: „Vyras ką tik man papasakojo, kas jums nutiko. Mes tikime, kad Dievas jums išgelbėjo gyvybę...

Dvasiniai skaitiniai
ant keliu.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 24 d.

Kaip Dievas elgiasi su mumis, taip elkimės ir su kitais: gerbkime mažutėlius. Ieškokime vaikų ir nebūkime „tik mokytojais“, bet laimėkime jų širdis. Ieškokime „mažų“ žmonių, kuriems dangiškojo Tėvo reikia, ir jiems dovanokime Jo meilę. Priimkime mažutėlius, nes Jis priima mus. Priimdami mažutėlius ir būdami mažutėliais mes priimame savo Išganytoją...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Cindy Hess Kasper
 • 2014 March 21 d.

„Juk mes esame Kristaus malonus kvapas Dievui tarp išgelbėtų ir tarp žūstančių“ (2 Kor 2, 15). Oliveris Vendelis Holmsas (Oliver Wendell Holmes, 1841-1935) yra pasakęs: „Prisiminimai, įsivaizdavimas, praėjusios aistros ir išgyvenimai – viskas sugrįžta greičiau per kvapus, negu per ką nors kitą“.

Dvasiniai skaitiniai
atl.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 17 d.

Atleidimas yra viena stipriausių visatos jėgų! Jis išvaduoja mus iš mums padaryto skausmo. Jis gydo mūsų širdis nuo kartėlio, noro atkeršyti ir savigailos. Jis keičia mūsų aplinką, spinduliuodamas Dievo šviesą ir malonę. Jis keičia visą tautą, kaip kad įvyko Pietų Afrikoje, Nelsonui Mandelai atleidus savo politiniam priešui...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Bill Crowder
 • 2014 March 15 d.

„Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų nuklysti“ (Ps 119, 10). Vienas iš mano mėgstamų klasikinių himnų – „Ateik, visokių palaiminimų Šaltini“, kurį 1757 m. parašė 22 metų Robertas Robinsonas. Jo tekste yra eilutė, kuri visuomet patraukia mano dėmesį ir skatina ištirti save...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dave Branon
 • 2014 March 12 d.

„Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų” (Gal 5, 16) Dirbdamas krikščioniškoje mokykloje mokytoju ir treneriu, aš mielai bendravau su jaunimu, siekdamas juos nukreipti, kad gyventų tikslingą krikščionišką gyvenimą, kurio svarbiausias išskirtinis bruožas – meilė Dievui ir žmonėms...

Dvasiniai skaitiniai
auka.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 08 d.

Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jus apipilti visokeriopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Marvin Williams
 • 2014 March 06 d.

„Mano broliai, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus, šlovės Viešpaties, tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenis“ (Jok 2, 1). 2010 metais atliktas tyrimas, parodė liūdną statistiką. Pasirodė, jog 57 proc. įdarbinimo vadybininkų mano, kad nepatrauklus pretendentas, net jeigu jis yra aukščiausios klasės profesionalas, turi itin mažai šansų rasti darbą...

Dvasiniai skaitiniai
dostavka.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 March 03 d.

Danguje yra ištisa virtinė vertingų dovanų. Tai Dievo dovanos, kurių kažkas prašė, bet po to jų nepasiėmė. Dievas yra kupinas meilės, gailestingumo ir gerumo, todėl Jis tuojau pat išgirsta, kai kuris iš vaikų Jo šaukiasi. Jis laiko paruošęs savo gerumo dovanas, kad galėtų jomis apipilti besimeldžiantįjį...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2014 February 27 d.

„Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus“ (Ps 19, 1). Aš mėgstu gamtą ir dažnai už ją dėkoju Dievui. Prisipažįstu, jog man kartais atrodo, kad aš jai skiriu per daug dėmesio. Tačiau paskui aš prisimenu, kad Kristus ne vieną kartą atsigręždavo į Dievo kūriniją, kad pailiustruotų Savo pamokymus...

Dvasiniai skaitiniai
atlei.jpg
Martin Hegner
 • 2014 February 25 d.

„Tėve mūsų“ yra svarbiausia krikščionių malda, nes pats Jėzus Kristus savo pasekėjams pasakė: „Todėl melskitės taip...“ (Mt 6, 9). Viena šios, dažniausiai kalbamos maldos frazė sako: „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ (Mt 6, 12). Ši frazė turi dideles pasekmes...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Anne Cetas
 • 2014 February 21 d.

„Dievas mums prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba* bėdoje“ Ps 46, 1 (*anglų, rusų k. Biblijos vertimuose „pagalbininkas“ - vert. past.). Kai kurie žmonės žodyje „pagalbininkas“ įžiūri menkinantį atspalvį. Akmenskaldžiai, tinkuotojai, elektrikai ir advokatai turi padėjėjus. Jie nėra tokie miklūs profesionalai...

Dvasiniai skaitiniai
1530347_10153179315677355_1689343984_n.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 February 19 d.

Mūsų VIEŠPATS pažįsta mus. Jis žino, kad kartais mums pritrūksta drąsos ir jaučiamės prislėgti. Jis žino, jog kartais mes tarsi parblokšti ir sutrypti gulime ant žemės. Jis pažįsta mūsų svyruojančią širdį. Jis žino, kada mus užklumpa depresija, beviltiškumo jausmas, kada apima dvejonės ir nusivylimas...

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
 • 2014 February 15 d.

„Dieve, klausykis mano maldos ir nesišalink mano maldavimo! (...) Širdis dreba mano krūtinėje, mirties siaubai apėmė mane“ (Ps 55, 1. 4).
Kokie pokyčiai tikėjime įvyksta po sunkių išmėginimų? Apie tai aš ėmiau galvoti kai perskaičiau liūdną istoriją apie tėvą, kuris netyčia nušovė savo 18 metų dukrą, kai į namus brovėsi plėšikai.

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
Philip Yancey
 • 2014 February 07 d.

„Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai Aš atsiųsiu jums savo Tėvo pažadą. Jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“ (Lk 24, 48-49).

 

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 29 d.

„Iš visų pusių apsiauti mane, savo ranka lieti mane. Tavo pažinimas man per nuostabus, per gilus, aš negaliu jo pasiekti“ (Psalmyno 139, 5-6)
Tiesiog nuostabu, koks artimas yra Viešpats . Jo meilė ir artumas sušildo mano širdį. Gera būti šalia Jo. Šiaip nemėgstu, kai mane kas klausinėja ir daug ką apie mane žino.

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2014 January 25 d.

„Žiūrėkit, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi…” (Mt 6, 1)  Kartą didysis kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas paskelbė apie savo naujo kūrinio debiutą. Šaltą žiemos vakarą jis atvyko į bažnyčią, tikėdamasis pamatyti ją pilną žmonių, tačiau ji buvo tuščia: niekas neatėjo. Nesutrikęs Bachas pasakė muzikantams, kad jie, kaip ir buvo planuota, vis vien gros.

Dvasiniai skaitiniai
bread.jpg
 • 2014 January 18 d.

„Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2-4) Viena iš mano mėgiamiausių Biblijos ištraukų, susijusių su darbu, yra pirmi du Nehemijo knygos skyriai. Šio pasakojimo herojus Nehemijas, karaliaus Artakserkso vyno pilstytojas, buvo toks uolus, jog karalius panoro apdovanoti ištikimąjį tarną ir jam padėti jam padėti atstatyti sugriautą Jeruzalę.

Dvasiniai skaitiniai
rupina.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 08 d.

Nėra lengva viską patikėti Viešpačiui. Jei ieškau parkavimosi vietos arba atvykstu per vėlai, arba kažką pametu, visuomet būnu įsitempęs, pradedu per daug rūpintis, nerimauti, ieškoti sprendimų. Tokiame strese galima praleisti visą dieną. Mums, savarankiškiems žmonėms, yra sunku kam nors viską patikėti...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Dennis Fisher
 • 2014 January 07 d.

„Viešpaties vardas – tvirtas bokštas, teisieji bėga į jį ir yra saugūs“ (Pat. 18, 10). Viduramžiais valstiečiai, kurie dirbo laukuose, privalėjo būti nuolatos budrūs. Kiekvieną minutę horizonte galėjo pasirodyti priešas, ir tuomet jiems, gelbstint savo gyvybę, reikėjo skubiai bėgti pasislėpti už miesto sienų.

Dvasiniai skaitiniai
tree big roots.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 05 d.

Neteisingas poelgis mūsų atžvilgiu, neleidžia mums nusiraminti. Tai tarsi mūsų širdyje auganti karti žalinga šaknis. Tuomet karčius žodžius pradeda kalbėti ir mūsų liežuvis. Ir tokiu būdu, savo karčiomis ir neigiamomis kalbomis, mes užteršiame visą mus supančią aplinką. Kiek daug žalos, dėl karčių ir pavydžių kalbų, patiria šeimos ir bendruomenės...

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Poh Fang Chia
 • 2014 January 02 d.

Jeigu mes nutolome nuo Dievo arba dvasiškai nusilpome, tai norėdami sustiprėti, atsigręžkime į Dievo Žodį. „Lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui“ (1 Pt 2, 2). Prašykime Dievo, kad Jis atnaujintų mūsų troškimą su Juo bendrauti ir imkime Jo Žodžiu maitinti savo širdį, sielą ir protą.

Dvasiniai skaitiniai
6_jesus-lord-universe1.jpg
Frank Lauermann
 • 2014 January 01 d.

Paskirkime ateinančius metus Jėzui. Bet kokio chaoso, ginčų, karo įkarštyje, ligoje ar kitoje kančioje Jis išliks VIEŠPAČIU ir 2014-aisiais. Jis visuomet yra šalia, mes neliksime vieni. Jis padės mums pakelti kančią. Jis nuims mūsų naštas. Jis rūpinsis mumis.

Dvasiniai skaitiniai
Frank.jpg
Frank Lauermann
 • 2013 December 28 d.

Jėzus nori mums šį rytą priminti, kad Jis yra mūsų Aprūpintojas. Jis turi pakankamai, visi pasaulio turtai priklauso Jam. Savo Žodyje Jis pažadėjo mumis rūpintis. Ir vis tik mes nuogąstaujame dėl pragyvenimo ir kartais iš tikrųjų patiriame trūkumą. Šiandien Jis nori mus padrąsinti priimti Jį ir Jo Žodį rimtai ir Juo tikėti.

Dvasiniai skaitiniai
duona.jpg
Julie Ackerman Link
 • 2013 December 27 d.

„Septynias dienas ir septynias naktis jie sėdėjo su juo ant žemės; nė vienas nepratarė žodžio, nes jie matė, kad jo kančia labai didelė“ (Job 2, 13). Dievas gali neįsikišti, kad pakeistų mūsų aplinkybes. Jis taip pat gali nepaaiškinti, kodėl viskas būtent taip nutiko. Tačiau Jis mus paguos, atsiųsdamas kitus tikinčius žmones (Kol 4, 8)...